Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de zanox-marketplace

  Algemene voorwaarden voor het gebruik van de zanox-marketplace

  AWIN AG, formerly known as "ZANOX AG" and listed in the commercial register with its changed name "AWIN AG" since March 2017.

  ("AV voor gebruikers")
  28.09.2011

  ZANOX AG („zanox“) exploiteert en beheert een online netwerk dat door aanbieders van producten en diensten („adverteerders“) wordt gebruikt om door middel van affiliate marketing reclame te maken voor hun producten en diensten („zanox-netwerk“). De adverteerders stellen in het kader van partnerprogramma's via zanox reclamemiddelen ter beschikking die de exploitant van bijvoorbeeld een website („publisher“) gratis op zijn advertentieruimte op websites of in e-mails plaatst. Zo kan de publisher reclame maken voor de producten van de adverteerders. Als de advertentie tot een succesvolle actie leidt, ontvangt zanox een vergoeding van de adverteerder en betaalt zanox op zijn beurt een resultaatafhankelijke vergoeding aan de publisher.

  Voor publishers en adverteerders (hierna ook "klanten" of "klant" genoemd), die in het zanox-netwerk geregistreerd zijn, heeft zanox een extra dienst ("zanox-marketplace"). Zo kunnen adverteerders en publishers bijvoorbeeld in een "profiel" op de zanox-marketplace informatie plaatsen over zichzelf en over de diensten die ze aanbieden. Daarnaast biedt de zanox-marketplace klanten de mogelijkheid om aan de hand van bepaalde prestatie-indicatoren de voor hen interessantste en meest geschikte publishers of adverteerders te vinden en te selecteren. Deze informatie kan in de "zanox Publisher Directory" en "zanox Program Directory" worden opgezocht en bekeken. Deelname van klanten aan de zanox-marketplace is gebaseerd op de algemene voorwaarden voor publishers ("AV voor publishers") en voor adverteerders ("AV voor adverteerders") die ten grondslag liggen aan het zanox-netwerk, evenals de bijzondere bepalingen voor deelname aan zanox-marketplace ("AV voor marketplace").

  De deelname van klanten aan de zanox-marketplace vindt plaats door personen die persoonlijk als gebruiker ("gebruiker") bij de zanox-marketplace geregistreerd en door klanten geautoriseerd zijn. Deze registratie als gebruiker in de zanox-marketplace vindt plaats op basis van deze AV voor gebruikers.

  1 Algemeen

  1.1 De AV voor gebruikers regelen de contractuele relatie tussen zanox en de gebruiker met betrekking tot de registratie voor de zanox-marketplace.

  1.2 Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met deze AV voor gebruikers of ervan afwijken, zijn niet geldig. Dit geldt ook als zanox van dergelijke andere contractvoorwaarden in kennis gesteld is en als zanox, kennis hebbende van dergelijke contractvoorwaarden, de gebruiker toegang geeft tot zanox-marketplace. Tegenstrijdige verklaringen van de gebruiker met verwijzing naar zijn voorwaarden worden hiermee niet aanvaard.

  2 Inhoud van het contract en verplichtingen van zanox

  2.1 Via de zanox-marketplace biedt zanox geïnteresseerden de mogelijkheid zich als gebruiker te registreren (punt 3 van deze AV) om, na autorisatie (punt 4 van deze AV) door klanten, voor deze klanten en in hun naam op de zanox-marketplace actief te worden en de functies van de zanox-marketplace te gebruiken. 

  2.2 zanox tracht de zanox-marketplace continu verder te ontwikkelen. Binnen deze verdere ontwikkeling kan zanox bepaalde toepassingen verbeteren, uitbreiden of op niet-essentiële wijze veranderen. Hiertoe behoort ook de volledige of gedeeltelijke opheffing van bepaalde functies, mits dit geen essentiële wijziging van de contractuele relatie teweegbrengt. zanox behoudt zich het recht voor de functionaliteit van de toepassingen uit te breiden, op niet-essentiële wijze te veranderen en verbeteringen uit te voeren. Het recht op wijziging van de prestaties komt zanox met name toe als deze wijziging in de branche gebruikelijk is of als zanox op basis van een wetswijziging of verandering in de rechtspraak daartoe verplicht is. zanox houdt hierbij uiteraard op redelijke wijze rekening met de belangen van de gebruikers.

  2.3De informatie die de gebruiker in het kader van zijn deelname aan de zanox-marketplace van zanox en/of klanten ontvangt, mag de gebruiker uitsluitend in het kader van deze contractuele relatie gebruiken, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders is toegestaan. Alle rechten op teksten, afbeeldingen en de overige inhoud liggen bij zanox of bij de betreffende rechthebbende.

  2.4zanox heeft het recht alle of bepaalde verplichtingen over te dragen aan gerelateerde ondernemingen, derde dienstverleners of plaatsvervangende dienstverleners die de verplichtingen zelfstandig vervullen.

  3 Registratie als gebruiker op zanox-marketplace en gebruikersaccount

  3.1 Elke natuurlijke persoon die het achttiende levensjaar heeft bereikt kan zich als gebruiker bij de zanox-marketplace registreren. 

  3.2 Voorwaarde voor registratie is de volledige en waarheidsgetrouwe opgave van de voor de registratie benodigde gegevens. De gebruiker dient een gebruikersnaam te kiezen en vast te leggen, waarmee hij op de zanox-marketplace actief wil zijn ("gebruikersnaam"). 

  3.3 Na succesvolle registratie krijgt de gebruiker toegang tot de zanox-marketplace ("gebruikersaccount"). Alleen de desbetreffende gebruiker mag dit gebruikersaccount gebruiken. De gebruiker mag het gebruikersaccount alleen gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze AV voor gebruikers. 

  4 Autorisatie van de gebruiker door klanten

  4.1 De handelingen van klanten op de zanox-marketplace worden uitsluitend verricht door gebruikers die de desbetreffende klant hiervoor op de zanox-marketplace heeft geautoriseerd. De autorisatie heeft steeds betrekking op het bekijken en/of beheren van een enkele aan de zanox-marketplace deelnemende publisher-account resp. partnerprogramma van de adverteerder ("marketplace-unit"). 

  4.2 Autorisatie van de gebruiker door een klant vindt plaats op uitnodiging van de klant; zij treedt in werking zodra de gebruiker akkoord gaat met de autorisatie. 

  4.3 Handelingen van de gebruiker in verband met een marketplace-unit waarvoor hij geautoriseerd is, worden verricht namens en met effect op de desbetreffende klant. De klanten zijn tegenover zanox aansprakelijk voor de handelingen van door hen geautoriseerde gebruikers. Afgezien daarvan is de gebruiker tegenover zanox altijd verplicht om de bepalingen in deze AV voor gebruikers in acht te nemen. De autorisatie vormt geen reden tot claims van de gebruiker tegenover zanox.

  4.4 Klanten kunnen voor één marketplace-unit meerdere gebruikers autoriseren. De klant kan de autorisatie van de gebruiker voor een marketplace-unit beperken tot bepaalde handelingen en gebruiksdoeleinden. Een gebruiker kan door een willekeurig aantal en type klanten (adverteerders en/of publishers) alsook voor een willekeurig aantal marketplace-units van één of meerdere klanten worden geautoriseerd ("multi-accounting").

  4.5 Alle marketplace-units waarvoor de gebruiker geautoriseerd is, worden automatisch in zijn gebruikersaccount vermeld. Via het gebruikersaccount heeft de gebruiker direct toegang tot de marketplace-units waarvoor hij geautoriseerd is. 

  4.6 Klanten kunnen de aan een gebruiker toegekende autorisatie te allen tijde per direct intrekken. De gebruiker kan een autorisatie eveneens per direct beëindigen.

  4.7 Na het intrekken van de autorisatie, of het beëindigen van de autorisatie op een andere manier door de klant heeft de gebruiker automatisch geen toegang meer tot de desbetreffende marketplace-unit. De marketplace-unit wordt niet meer weergegeven in het gebruikersaccount van de gebruiker. 

  4.8 Alle autorisaties van de gebruiker worden automatisch ingetrokken indien zanox de registratie van de gebruiker conform punt 6.6 van deze AV blokkeert.

  4.9 Klanten kunnen de gebruiker autoriseren om voor een bepaalde marketplace-unit overeenkomstig deze AV andere gebruikers te autoriseren. Dergelijke autorisaties door een geautoriseerde gebruiker gelden als autorisaties door de desbetreffende klant.

  5 Owner

  5.1 De gebruiker die een publisher-account of een partnerprogramma van de adverteerder voor het eerst bij de zanox-marketplace aanmeldt en daardoor een marketplace-unit aanmaakt, wordt aangegeven als "owner". De owner heeft op de zanox-marketplace, overeenkomstig de AV voor marketplace, onbeperkte gebruiksrechten met betrekking tot de door hem aangemelde marketplace-unit. De gebruiksrechten van de owner worden automatisch beëindigd zodra de owner via de user-interface van de marketplace een andere gebruiker als nieuwe owner aanwijst. De nieuwe owner komt dan automatisch in de plaats van de oude owner, wiens gebruiksrechten als owner op de zanox-marketplace komen te vervallen. De oude owner blijft gebruiker van de zanox-marketplace.

  5.2 De gebruiksrechten komen bovendien automatisch te vervallen als de owner zijn registratie beëindigt of als zanox de registratie van de owner conform punt 6.6 van deze AV blokkeert. zanox zal de desbetreffende klanten van een dergelijke blokkering op de hoogte stellen en verzoeken een nieuwe owner te autoriseren. 

  6 Verplichtingen van de gebruiker, Misbruik

  6.1 Het is de klant niet toegestaan enige soort technische ingreep in het het zanox-netwerk en de zanox-marketplace te doen. Als technische ingrepen gelden met name hacking-pogingen, d.w.z. pogingen de veiligheidsmechanismen van het zanox-netwerk of van de zanox-marketplace te doorbreken, te omzeilen of op een andere manier buiten werking te stellen, het gebruik van computerprogramma's voor het automatisch uitlezen van data, het toepassen en/of verspreiden van virussen, wormen of Trojaanse paarden, de toepassing van brute force attacks en/of het gebruik van andere links, programma's of procedures waardoor het zanox-netwerk of de zanox-marketplace (inclusief alle bij het gebruik van het zanox-netwerk en de zanox-marketplace toegepaste hard- en software) of afzonderlijke betrokkenen van het zanox-netwerk of van de zanox-marketplace schade kunnen oplopen.

  6.2 Afgezien van de principiële aansprakelijkheid van klanten voor de handelingen van de door hen ge-autoriseerde gebruikers mogen de handelingen van de gebruiker op de zanox-marketplace 

  6.2.1 niet in strijd zijn met de bepalingen van deze AV voor gebruikers;

  6.2.2 geen rechten van derden (in het bijzonder merken-, auteurs- en persoonlijkheidsrechten) schenden;

  6.2.3 geen verkeerde gegevens voor de registratie bevatten;

  6.2.4 niet in strijd zijn met andere wettelijke bepalingen (met name inzake privacybescherming, concurrentierecht en strafrecht) en met name geen racistische, geweld verheerlijkende, pornografische of de jeugd in gevaar brengende inhoud bevatten.

  6.3 De mogelijkheden voor het contact met klanten waartoe de gebruiker in het kader van dit contract toegang krijgt, mag de gebruiker alleen gebruiken voor contractuele doeleinden. In het bijzonder mag de gebruiker klanten niet vragen om een directe samenwerking buiten de zanox-marketplace of het zanox-netwerk om, of een dergelijke samenwerking bevorderen.

  6.4 De gegevens en informatie die op de zanox-marketplace kunnen worden bekeken, zijn bedrijfsgeheimen van zanox. De gegevens en informatie waartoe de gebruiker in het kader van dit contract toegang krijgt, mogen door de gebruiker alleen voor contractuele doeleinden gebruikt worden. 

  6.5 De gebruiker heeft niet het recht de hem ter beschikking gestelde toegang tot de zanox-marketplace of de daarin beschikbare informatie en gegevens geheel of gedeeltelijk

  6.5.1 buiten de in de beschrijving van de dienstverlening om expliciet vermelde wijze om aan derden (inclusief andere gebruikers) door te geven of derden er toegang toe te verlenen (punt 6.7 blijft behouden);

  6.5.2 te wijzigen of anderszins te bewerken;

  6.5.3 in andere werkvormen over te dragen;

  6.5.4 te gebruiken om een eigen databank en/of informatiedienst te maken.

  6.6 Elke schending door de gebruiker van de bovengenoemde bepalingen onder dit punt 6 geeft zanox het recht op onmiddellijke blokkering van het gebruikersaccount van de gebruiker. Binnen een maand na blokkering kan de gebruiker schriftelijk protest aantekenen tegen de blokkering om de toedracht toe te lichten. Als de toedracht niet ten gunste van de gebruiker kan worden opgehelderd, zal zanox overgaan tot opzegging. Opzeggingen worden afgewikkeld aan de hand van punt 11 van deze AV. 

  6.7 In afwijking van het verbod op het doorgeven aan derden conform punt 6.5.1 is de gebruiker bevoegd de informatie en gegevens, die hij in verband met een bepaalde marketplace-unit op de zanox-marketplace verwerft, aan de klanten door te geven, en aan de gebruikers die de gebruiker voor deze marketplace-unit op de zanox-marketplace hebben geautoriseerd.

  7 Vergoeding

  De diensten van de zanox-marketplace worden door zanox op dit moment zonder aparte vergoeding geleverd aan bij de zanox-marketplace geregistreerde gebruikers.

  8 Gebruiksrechten

   

   

   
   

  zanox verleent de gebruiker voor de duur van het contract het herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de zanox-marketplace overeenkomstig deze AV voor gebruikers en in overeenstemming met de desbetreffende beschrijving van de dienstverlening te gebruiken. Andere gebruiksrechten worden de gebruiker niet verleend.

  9 Aansprakelijkheid van de gebruiker en vrijstelling bij contractbreuk

  9.1 Het naleven van deze bepalingen is voor het gebruik van de zanox-marketplace van grote betekenis. Naast opzegging behoudt zanox zich bij grote overtredingen van de gebruiker tegen deze AV het recht voor verdere juridische stappen te nemen. 

  9.2 Als de gebruiker in strijd met deze AV voor gebruikers handelt en zanox als gevolg van deze contractbreuk door een derde (inclusief klanten) juridisch aansprakelijk wordt gesteld, is de gebruiker verplicht zanox van alle vorderingen van derden vrij te stellen. zanox heeft het recht van de gebruiker de vergoeding van alle kosten en bestedingen te eisen die voor zanox door deze overtreding ontstaan. Hierbij horen met name schadevergoedingen aan derden voor de verdediging van vorderingen van derden en overige schade. 

  9.3 In de overige gevallen is de gebruiker aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

  10 Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

  10.1 zanox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, voor schade of overige storingen die op de onjuistheid of incompatibiliteit van software of hardware van de gebruiker berusten, evenals voor schade die ontstaat als gevolg van de gebrekkige beschikbaarheid of de niet-correcte werking van internet.

  10.2 In de overige gevallen bestaat er alleen aansprakelijkheid – ongeacht op welke rechtsgrond

  10.2.1 bij opzet en grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger, van een leidinggevende medewerker of een andere plaatsvervanger,

  10.2.2 beoordeeld naar de situatie bij elke opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (waarbij met het begrip wezenlijke contractuele verplichting in abstracte zin een verplichting wordt bedoeld, waarvan de vervulling noodzakelijk is voor de reglementaire uitvoering van het contract en waarbij de andere partij regelmatig op de naleving ervan mag vertrouwen), bij verzuim en onmogelijkheid.

  10.3 De aansprakelijkheid conform punt 10.2.2 is bij financieel nadeel en materiële schade beperkt tot de hoogte van de te voorziene, typisch optredende schade.

  10.4 De hierboven genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van dwingende, wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, bij overname van een garantie alsook bij schendingen van leven, lichaam en gezondheid door schuld.

  11 Looptijd en opzegging

  11.1 Het contract voor de registratie als gebruiker bij de zanox-marketplace wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. De partijen kunnen het contract te allen tijde schriftelijk opzeggen.

  11.2 De partijen behouden het recht om het contract wegens een gegronde reden per direct op te zeggen. Er is met name sprake van een gegronde reden, indien

  11.2.1 een partij wezenlijke, haar opgedragen contractuele verplichtingen herhaaldelijk schendt;

  11.2.2 de andere partij geliquideerd wordt, haar handelsbedrijf of wezenlijke delen ervan verkoopt of liquideert, insolvent en/of gesekwestreerd wordt of onderhevig is aan soortgelijke, verstrekkende veranderingen in haar financiële positie, haar handelingsbekwaamheid of haar zakelijke profiel resp. indien een insolventieprocedure over het vermogen van de andere partij geopend wordt, een dergelijke aanvraag wegens gebrek aan baten afgewezen wordt of het voorlopige beheer van het vermogen als zekering van de baten verordend wordt.

  11.3 Door de beëindiging van het contract voor de registratie als gebruiker bij de zanox-marketplace worden automatisch alle autorisaties van de gebruiker ingetrokken. De gegevens worden na beëindiging van de deelname aan de zanox-marketplace niet meer weergegeven en na afloop van de wettelijk tijdsduur van bewaring volledig verwijderd.

  12 Wijziging van de av voor gebruikers

  12.1 zanox behoudt zich het recht voor de minder belangrijke bepalingen in deze AV voor gebruikers te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, indien deze wijziging geen essentiële verandering van de contractstructuur in zijn geheel inhoudt. Tot de belangrijke bepalingen behoren met name regelingen die de aard en omvang van de contractueel overeengekomen verplichtingen, de looptijd en het opzeggen van het contract betreffen. De gewijzigde voorwaarden worden minstens twee weken vóór de inwerkingtreding per e-mail naar de gebruiker gestuurd. Indien de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail in tekstuele vorm (bijv. per e-mail) bezwaar heeft aangetekend tegen de geldigheid van de gewijzigde AV voor gebruikers, gelden de gewijzigde voorwaarden als aanvaard. zanox dient de gebruikers in de e-mail, waarin de gewijzigde voorwaarden worden vermeld, nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid tot bezwaar en de betekenis van de termijn van vier weken. 

  12.2 Indien de gebruiker bezwaar aantekent tegen de geldigheid van de nieuwe AV voor gebruikers, is het wijzigingsverzoek van zanox afgewezen. Het contract wordt dan zonder de voorgestelde wijzigingen aangehouden. Het recht van zanox op opzegging blijft onaangetast. Op deze mogelijkheid van opzegging wordt eveneens apart gewezen.

  13 Vertrouwelijkheid

  13.1 De gebruiker is verplicht om alle hem in verband met dit contract ter beschikking gestelde bedrijfsen andere zakelijke informatie en kennis van de andere contractuele partij, die als vertrouwelijk bestempeld worden of op grond van de omstandigheden als zakelijk of bedrijfsgeheim van een van de partijen te herkennen zijn, ook na beëindiging van het contract gedurende twee jaar geheim te houden en noch op te tekenen noch door te geven of anderszins te gebruiken. Bij twijfel dient de informatie vertrouwelijk behandeld te worden. Een uitzondering hierop vormen de wederzijdse vermeldingen in persberichten en referentielijsten, tenzij een van de contractuele partners schriftelijk bezwaar aantekent tegen een dergelijke vermelding.

  13.2 De plicht tot het handhaven van de vertrouwelijkheid conform punt 13.1 geldt overeenkomstig voor informatie die de gebruiker op de zanox-marketplace over klanten en andere gebruikers verwerft.

  13.3 De gebruiker is verplicht de toegangsgegevens en de wachtwoorden voor de zanox-marketplace geheim te houden en het onrechtmatige gebruik van de zanox-marketplace door derden te verhinderen. 

  14 Slotbepalingen

  14.1 Het afstaan van rechten en plichten uit dit contract of de overdracht van dit contract in zijn geheel door de gebruiker aan een derde partij behoeft de schriftelijke toestemming van zanox.

  14.2 De partijen kunnen het recht op schuldvergelijking of terughouding tegenover claims van de andere partij uit dit contract alleen geldend maken, indien een opeisbare tegenvordering van de andere partij rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist is.

  14.3 Met dit contract wordt geen firma opgericht, en dit contract is dus ook geen machtiging van de partijen om voor beide tezamen of voor de andere partij rechtsgeldige verklaringen af te geven of hen op enig andere manier te verplichten of te vertegenwoordigen.

  14.4 Op deze AV voor gebruikers en de contractuele relatie tussen zanox en de gebruiker wordt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland toegepast, m.u.v. het VN-kooprecht (CISG).

  14.5 Als bevoegde rechtbank geldt Berlijn als overeengekomen, indien de gebruiker koopman is als bedoeld in het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), geen vaste woonplaats in Duitsland heeft, zich na het van kracht worden van deze AV voor gebruikers in het buitenland heeft gevestigd of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de klacht niet bekend is.

  14.6 Indien bepaalde clausules in deze AV voor gebruikers geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige bepaling geldt als vervangen door een bepaling die als gewoonlijk op rechtsgeldige wijze economisch het beste de geest en bedoeling van de ongeldige bepaling weergeeft. Hetzelfde geldt voor eventuele niet-geregelde leemten in het contract.

  14.7 De gebruiker weet dat deze AV voor marketplace oorspronkelijk in het Duits zijn opgesteld. De gebruiker kan de Duitse versie op elk gewenst moment aanvragen. De gebruiker weet en accepteert dat, in het geval van tegenstrijdigheden of verschillende mogelijke interpretaties tussen de Duitse versie en deze versie, de Duitse versie altijd doorslaggevend zal zijn.