Algemene voorwaarden

zanox marketplace Terms and Conditions

  Algemene voorwaarden voor het gebruik van zanox-marketplace door publishers en adverteerders

  AWIN AG, formerly known as "ZANOX AG" and listed in the commercial register with its changed name "AWIN AG" since March 2017.

  ("AV voor marketplace")

  28.09.2011

  ZANOX AG („zanox") exploiteert en beheert een online netwerk dat door aanbieders van producten en diensten („adverteerders") wordt gebruikt om door middel van affiliate marketing reclame te maken voor hun producten en diensten („zanox-netwerk"). De adverteerders stellen in het kader van partnerprogramma's via zanox reclamemiddelen ter beschikking die de exploitant van bijvoorbeeld een website („publisher") gratis op zijn advertentieruimte op websites of in e-mails plaatst. Zo kan de exploitant reclame maken voor de producten van de adverteerders. Als de reclame-actie succesvol blijkt, ontvangt zanox een vergoeding van de adverteerder en betaalt zanox op zijn beurt een resultaatafhankelijke vergoeding aan de publisher.

   

  Voor publishers en adverteerders (hierna ook "klanten" of "klant" genoemd), die in het zanox-netwerk geregistreerd zijn, heeft zanox een extra dienst ("zanox-marketplace"). Op de zanox-marketplace kunnen adverteerders en publishers op een profielpagina informatie aanbieden over zichzelf en over de diensten die ze aanbieden. Daarnaast biedt de zanox-marketplace de klant de mogelijkheid om aan de hand van bepaalde prestatie-indicatoren de voor hem interessantste en meest geschikte publishers of adverteerders te vinden en te selecteren. Deze AV voor marketplace vormen de basis voor deelname aan de zanox-marketplace.

  1 Algemeen

  1.1 Deze AV voor marketplace vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor publishers ("AV voor publishers") en voor adverteerders ("AV voor adverteerders") die gelden voor de deelname aan het zanox-netwerk. Ze bevatten de bijzondere bepalingen voor de deelname aan de zanox-marketplace.

   

  1.2 In de AV voor marketplace wordt de contractuele relatie tussen zanox en de publishers evenals de contractuele relatie tussen zanox en de adverteerders met betrekking tot de deelname aan de zanox-marketplace geregeld. De bijzondere bepalingen van deze AV voor marketplace voor adverteerders (punt 8 van deze AV) gelden uitsluitend voor de deelname van adverteerders aan zanox-marketplace; de bijzondere bepalingen van deze AV voor marketplace voor publishers (punt 7 van deze AV) gelden uitsluitend voor de deelname van publishers aan zanox-marketplace. De overige bepalingen gelden in dezelfde mate voor zowel adverteerders als voor publishers.

   

  1.3 Voor zover deze AV voor marketplace geen bijzondere of afwijkende bepalingen bevatten, gelden voor de deelname van adverteerders aan zanox-marketplace tevens nog de regelingen van de AV voor adverteerders en voor de deelname van publishers aan zanox-marketplace gelden tevens nog de regelingen van de AV voor publishers.

   

  1.4 Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met deze AV voor marketplace en/of de AV voor publishers of adverteerders of die ervan afwijken, zijn niet geldig. Dit geldt ook als zanox van dergelijke andere contractvoorwaarden in kennis gesteld is en als zanox, kennis hebbende van dergelijke contractvoorwaarden, de toegang tot de zanox-marketplace mogelijk maakt. Strijdige verklaringen van de klant met verwijzing naar zijn eigen voorwaarden worden niet aanvaard.

  2 Deelname aan de zanox-marketplace

  2.1 Voorwaarde voor de deelname aan de zanox-marketplace is een actieve publisher-account of adverteerder-account voor de deelname aan het zanox-netwerk (hierna ook "netwerk-account” genoemd). De klant kan een publisher-account, of één afzonderlijk partnerprogramma of alle partnerprogramma´s uit zijn adverteerder-account uitkiezen voor de deelname aan de zanox-marketplace. zanox behoudt zich het recht voor sommige typen publisher-accounts en sommige typen partnerprogramma´s uit te sluiten van deelname aan de zanox-marketplace.

   

  2.2 De klant maakt voor de deelname aan de zanox-marketplace een apart marketplace-account aan voor de uitgekozen account (publisher) of voor de door hem uitgekozen partnerprogramma´s (adverteerders) aan ("marketplace-unit"). De netwerk-account, d.w.z. de publisher- of adverteerder-account van de klant blijft na een succesvolle registratie in de zanox-marketplace bestaan. Als de klant meerdere netwerk-accounts of meerdere partnerprogramma´s, die hij voor deelname aan de zanox-marketplace wil aanmelden, in één adverteerder-account heeft, heeft hij voor elk netwerk-account of voor elk afzonderlijk partnerprogramma een aparte marketplace-unit nodig.

   

  2.3 De toegang tot de zanox-marketplace vindt plaats via een speciale website ("marketplace user-interface"). Via de marketplace user-interface kan de klant tevens verder gebruik maken van de functies van het zanox-netwerk.

   

  2.4 De aanmelding voor deelname aan de zanox-marketplace gebeurt uitsluitend door een persoon die in het zanox-netwerk als gebruiksgerechtigde voor de klant geregistreerd is en die zich daarvoor persoonlijk bij de zanox-marketplace als gebruiker heeft geregistreerd en met de bijzondere gebruiksvoorwaarden voor gebruikers ("AV voor gebruikers") heeft ingestemd ("gebruiker"). De gebruiker die een account of partnerprogramma voor het eerst bij de zanox-marketplace aanmeldt en daardoor een marketplace-unit aanmaakt, wordt aangegeven als "owner". De owner heeft op de zanox-marketplace, op basis van deze AV voor marketplace, onbeperkte gebruiksrechten met betrekking tot de door hem aangemelde marketplace-unit.

   

  2.5 Alle handelingen in het kader van de deelname aan de zanox-marketplace na het aanleggen van de marketplace-unit worden uitgevoerd door de owner of door andere users die door de klant geautoriseerd zijn. De klant kan meerdere gebruikers autoriseren. Een gebruiker kan door een willekeurig aantal en type klanten (adverteerders en/of publishers) of voor een willekeurig aantal marketplace-units worden geautoriseerd ("multi-accounting"). De autorisatie wordt werkzaam na instemming van de gebruiker met deze autorisatie. De klant kan gebruikers ook autorisatie geven om voor de klant verdere gerbuikers te autoriseren. De klant kan de autorisatie van de gebruiker beperken tot bepaalde handelingen en een bepaald gebruik en hij kan de autorisatie voor een klant op elk gewenst moment per direct intrekken. Na het intrekken heeft de gebruiker automatisch geen toegang meer tot de marketplace-unit(s) van de klant. De autorisatie vervalt eveneens automatisch als zanox de registratie van de gebruiker blokkeert omdat deze op een bepaalde manier in strijd handelt met de AV voor gebruikers, waardoor zanox een dergelijke blokkering mag uitvoeren. zanox brengt de klant in dit geval op de hoogte.

   

  2.6 De gebruiksrechten van de owner worden automatisch beëindigd zodra de owner via de marketplace user-interface een andere gebruiker als nieuwe owner aanwijst. De nieuwe owner neemt dan automatisch de plaats in van de eerdere owner. Voor de eerdere owner komen de gebruiksrechten in de zanox-marketplace te vervallen.

   

  2.7 De klant garandeert dat de door hem geautoriseerde gebruikers, met inbegrip van de gebruiker die als owner is aangewezen, de bepalingen voor het gebruik van het zanox-netwerk en van de zanox-marketplace (AV voor adverteerders of AV voor publishers en de AV voor marketplace) naleven. De klant is tegenover zanox aansprakelijk voor de handelingen van door hem geautoriseerde gebruikers.

  3 Inhoud van het contract en verplichtingen van zanox

  3.1 In de zanox-marketplace biedt zanox de klant de volgende extra toepassingen. Daarnaast heeft de klant de beschikking over de functies van het zanox-netwerk.

   

  3.2 zanox biedt de klant in de zanox-marketplace de mogelijkheid een eigen profiel aan te leggen waarin de klant de andere deelnemers over zichzelf en over zijn diensten of producten kan informeren (punt 4 van deze AV).

   

  3.3 Een belangrijk bestanddeel van de zanox-marketplace vormen de nieuwe directory´s "zanox Publisher Directory" en "zanox Programma Directory". Deze bevatten tabellen met bepaalde belangrijke cijfers over de publisher-accounts en partnerprogramma´s van de adverteerders die aan de zanox-marketplace deelnemen (punt 5 van deze AV).

   

  3.4 Daarnaast heeft de klant in de zanox-marketplace de beschikking over extra functies waarmee hij direct met andere klanten kan communiceren.

   

  3.5 zanox tracht de zanox-marketplace continu verder te ontwikkelen. Binnen deze verdere ontwikkeling kan zanox bepaalde toepassingen verbeteren, uitbreiden of op niet-essentiële wijze veranderen. Hiertoe behoort ook de volledige of gedeeltelijke opheffing van bepaalde functies, mits dit geen essentiële wijziging van de contractrelatie teweegbrengt. zanox behoudt zich het recht voor de functionaliteit van de toepassingen uit te breiden, op niet-essentiële wijze te veranderen en verbeteringen uit te voeren. Het recht op wijziging van de prestaties komt zanox met name toe als deze wijziging in de branche gebruikelijk is of als zanox op basis van een wetswijziging of verandering in de rechtspraak daartoe verplicht is. zanox behoudt zich verder het recht voor de structuur en inhoud van de directory's (punt 5) te wijzigen. zanox houdt hierbij uiteraard op redelijke wijze rekening met de belangen van de klanten.

   

  3.6 De informatie die de klant in het kader van zijn deelname aan de zanox-marketplace van zanox en/of andere klanten ontvangt, mag de klant uitsluitend in het kader van deze contractuele relatie gebruiken, voor zover er niet uitdrukkelijk iets anders is toegestaan. Alle rechten op teksten, afbeeldingen en overige inhouden liggen bij zanox of bij de betreffende rechthebbende.

   

  3.7 zanox heeft het recht alle of bepaalde verplichtingen over te dragen aan gerelateerde ondernemingen, derde dienstverleners of plaatsvervangende dienstverleners die de verplichtingen zelfstandig vervullen.

  4 Profielen

  4.1 De profielen voor de desbetreffende marketplace-units worden uitsluitend door de klant zelf aangemaakt. De klant kan binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen en van deze AV voor marketplace, AV voor publishers en AV voor adverteerders, zelf bepalen welke informatie hij over zichzelf en zijn bedrijf in zijn profiel opneemt en welke documenten hij in zijn profiel toegankelijk maakt voor andere klanten. De klant kan de inhoud van zijn profiel via de marketplace user-interface op elk gewenst moment veranderen of aanvullen. De klant is niet verplicht een profiel van zichzelf aan te leggen. Daarbij dient echter aangetekend te worden dat de desbetreffende marketplace-unit van de klant in de directory´s overeenkomstig punt 5 alleen voor andere klanten te vinden is als de klant het profiel met inachtneming van de volgende bepalingen volledig aanmaakt en in de zanox-marketplace publiceert. Een profiel is volledig als de klant de door zanox aangegeven verplichte velden van het profiel heeft ingevuld en voor publicatie heeft vrijgegeven. zanox voert geen kwaliteitsbeoordeling van de inhoud uit.

   

  4.2 Meer informatie over het profiel voor publishers en het profiel voor adverteerders vindt u in de bijzondere bepalingen van de AV voor marketplace (punt 8 en 7).

   

  4.3 De klant kan door het uploaden van bepaalde bestanden in zijn profiel ook documenten met meer informatie over zichzelf en zijn bedrijfsmodel toegankelijk maken.

   

  4.4 Profielinformatie in de zanox-marketplace wordt automatisch gepubliceerd, elke keer als er informatie door de klant wordt opgeslagen ("vrijgave"); van aparte toestemming voor zo´n publicatie is in principe geen sprake. Daarentegen is voor de programmaspecifieke deelnamevoorwaarden voor partnerprogramma´s voor de vrijgave naast het opslaan een extra bevestiging door de klant nodig. Met elke wijziging van het profiel moet door de klant worden ingestemd. Na vrijgave door de klant kan het profiel in principe door alle andere klanten in de zanox-marketplace worden ingezien en kan het overeenkomstig punt 4.1 in de directory´s (punt 5) worden opgezocht.

   

  4.5 De klant kan afzonderlijke informatie in zijn profiel, met uitzondering van de naam van de betreffende marketplace-unit, verbergen. De verborgen informatie blijft in het profiel, maar is niet meer zichtbaar voor andere klanten. De klant kan dit op elk gewenst moment ongedaan maken. De standaard profielinstelling voor afzonderlijke informatie leidt tot een standaard zichtbaarheid van de informatie.

   

  4.6 Voor de inhoudelijke juistheid en de juridische ontvankelijkheid van de inhoud van het profiel, inclusief de inhoud van derden (RSS Feeds enz.), die de klant in zijn profiel integreert, op een andere manier gebruikt of waarnaar de klant in zijn profiel verwijst, is uitsluitend de klant verantwoordelijk. zanox is niet verplicht de door de klant in zijn profiel ingevoerde gegevens, informatie, documenten en andere inhouden op volledigheid, juistheid, tegenstrijdigheden of juridische ontvankelijkheid te controleren. Voor het profiel van de klant geldt in het bijzonder dat

   

  4.6.1 het niet in strijd mag handelen met de bepalingen van deze AV voor marketplace, evenals de AV voor publishers of de AV voor adverteerders;

  4.6.2 er geen rechten van derden (in het bijzonder merken-, auteurs- en persoonlijkheidsrechten) mogen worden geschonden;

  4.6.3 het niet in strijd mag zijn met andere wettelijke bepalingen (met name inzake privacybescherming, concurrentierecht en strafrecht) en met name dat het geen racistische, geweld verheerlijkende, pornografische of de jeugd in gevaar brengende inhoud mag hebben.

   

  4.7 De klant ontheft zanox van elke vorm van aansprakelijkheid die andere klanten en derden tegen zanox geldend zouden maken vanwege in het profiel opgenomen verkeerde, onvolledige en tegenstrijdige gegevens en/of gegevens die in strijd zijn met de wet.

  5 Directory's

  5.1 De zanox Publisher Directory is een overzicht van alle aan de zanox-marketplace deelnemende marketplace-units van publishers, waarvan het profiel overeenkomstig punt 4.1 volledig is. Dit overzicht van marketplace-units en de bijbehorende informatie kunnen door alle adverteerders die aan de zanox-marketplace deelnemen worden ingezien, doorzocht en op verschillende criteria, bijvoorbeeld publisher-categorieën (zie punt 5.1.3), worden gefilterd.

  5.1.1 In de zanox Publisher Directory worden alle marketplace-units van publishers met verschillende prestatie-indicatoren, zgn. Key Performance Indicators ("KPI") vermeld. Bij de KPI´s gaat het om de resultaten van geautomatiseerde evaluaties door zanox op basis van de informatie, met name transactiegegevens zoals views, clicks, leads en sales, die in het kader van klantactiviteiten in het zanox-netwerk en in zanox-marketplace zijn geregistreerd.

  5.1.2 zanox behoudt zich het recht voor de in de zanox Publisher Directory aanwezige KPI´s en de filtermogelijkheden van de zanox Publisher Directory te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld door het invoeren van verdere vergelijkende of aanbevelingsfuncties.

  5.1.3 zanox verdeelt publishers onder in categorieën en subcategorieën aan de hand van het bedrijfsmodel waarmee een publisher transacties genereert ("publisher-categorieën"). Deze categorieën en subcategorieën worden voortdurend door zanox uitgebreid en aangepast en omvatten bijvoorbeeld de volgende:

  - Content: vergelijkbare sites, shopping-directory´s, redactionele/social/media content, communities & door de gebruiker gegenereerde content, cashback, loyalty, discount codes (kortingen & coupons), lead-generatie via content, virtuele incentives

  - Display: ad networks, media broker, sub networks, direct traffic, social traffic, mobiele traffic, retargeting (display), contextual targeting

  - Search: direct linking of met landing pages, social search, mobile search, domain parking

  - E-mail: newsletter, lead-generatie per e-mail, retargeting (e-mail)

  - Non classified: publishers die na de eerste aanmelding in het zanox-netwerk nog niet bij een andere categorie kunnen worden ingedeeld.

   

  5.2 De zanox Program Directory is een overzicht van alle aan zanox-marketplace deelnemende marketplace-units van adverteerders, van wie het profiel overeenkomstig punt 4.1 volledig is. Dit overzicht over de marketplace-units en de bijbehorende informatie kunnen door alle publishers die aan de zanox-marketplace deelnemen worden ingezien, doorzocht en op verschillende criteria, bijvoorbeeld programmacategorieën (zie punt5.2.3), worden gefilterd.

  5.2.1 In de zanox Program Directory worden alle marketplace-units van adverteerders met verschillende prestatie-indicatoren, zgn. Key Performance Indicators ("KPI"), vermeld. Bij de KPI´s gaat het om de resultaten van geautomatiseerde evaluaties door zanox op basis van de informatie, met name transactiegegevens zoals views, clicks, leads en sales die in het kader van klantactiviteiten in het zanox-netwerk en in zanox-marketplace zijn geregistreerd.

  5.2.2 zanox behoudt zich het recht voor de in de zanox Program Directory vermelde KPI´s en de filtermogelijkheden van de zanox Program Directory te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld door het invoeren van verdere vergelijkende of aanbevelingsfuncties.

  In de zanox Program Directory worden bijvoorbeeld de volgende KPI´s over een marketplace-unit van een adverteerder weergegeven:

  - Conversieratio: de verhouding tussen bevestigde sales en leads en de clicks op reclamemiddelen

  - Bevestigingspercentage: de verhouding tussen geregistreerde sales of leads en de door de adverteerder bevestigde sales en leads

  - Keuringstermijn: de gemiddelde tijd tussen de registratie van sales en leads en de bevestiging van geregistreerde sales en leads door de adverteerder

  - Estimated Earnings Per Click (EPC): de gemiddelde provisie per click op reclamemiddelen. Deze waarde hangt o.a. af van de Conversion Rate en de Confirmation Rate.

  - Betalingstermijn: de gemiddelde tijd tussen de registratie van sales en leads en de betaling van succesvolle sales en leads door de adverteerder

  - Product Feed: beschikbaarheid van gegevens over productaanbiedingen voor het partnerprogramma

  - Lanceringsdatum: de startdatum van het partnerprogramma

  - AdRank: de algemene Performance Indicator voor partners

  De KPI´s Conversieratio, Bevestigingstijd, Bevestigingspercentage, EPC worden specifiek voor een publisher-categorie (vgl. punt 5.1.3) vermeld.

  5.2.3 zanox verdeelt partnerprogramma´s van adverteerders onder in categorieën en subcategorieën aan de hand van de in een partnerprogramma aangeboden producten en/of diensten ("programmacategorieën"). Deze categorieën en subcategorieën worden voortdurend door zanox uitgebreid en aangepast.

   

  5.3 De KPI´s worden voortdurend dynamisch bepaald. De KPI´s worden pas weergegeven na afloop van de voor de betreffende KPI vereiste periode.

   

  5.4 De klant kan, onder andere per e-mail, op elk gewenst moment bij zijn accountmanager bij zanox navragen welke informatie en KPI´s over hem in de voor hem relevante directory´s zijn opgeslagen en door andere klanten kunnen worden opgeroepen.

   

  5.5 De categorisering van de marketplace-unit in de directory´s gebeurt naar eigen oordeel van zanox. De klant kan geen eisen stellen met betrekking tot het indelen van zijn marketplace-unit in een bepaalde categorie. Op navraag van de klant zal zanox de categorisering echter wijzigen of uitbreiden, mits de door de klant gewenste categorie overeenkomt met zijn bedrijfsmodel. De categorisering in de directory´s is niet bindend en helpt de klant bij het kiezen van voor hem geschikte publishers of adverteerders. De categorisering vormt geen reden tot claims van de klant tegenover zanox.

   

  5.6 De klant kan bovendien per e-mail op elk gewenst moment zijn accountmanager van zanox vragen zijn marketplace-unit te deactiveren, waardoor het aan zijn marketplace-unit gekoppelde profiel (punt 4) niet meer ingezien kan worden en de via de marketplace-unit opgeslagen informatie en/of de KPI´s in de directory niet meer getoond kunnen worden. In een dergelijk geval heeft de klant via de gedeactiveerde marketplace-unit geen toegang meer tot de functies van de zanox-marketplace, en de bijbehorende marketplace-unit neemt niet meer deel aan de zanox-marketplace. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, kan hij dit door het sturen van een e-mail aan zijn accountmanager op elk gewenst moment ongedaan maken, zodat zijn marketplace-unit weer geactiveerd wordt en daardoor in de directory voor andere deelnemers aan de zanox-marketplace weer te zien is.

   

  5.7 Daarnaast gelden de bijzondere bepalingen voor zowel adverteerders (punt 8 van deze AV) als voor publishers (punt 7 van deze AV).

  6 Verplichtingen van de klant, misbruik

  6.1 Het is de klant niet toegestaan enige soort technische ingreep in het het zanox-netwerk en de zanox-marketplace te doen. Als technische ingrepen gelden met name hacking-pogingen; d.w.z. pogingen de veiligheidsmechanismen van het zanox-netwerk of van de zanox-marketplace te doorbreken, te omzeilen of op een andere manier buiten werking te stellen; het gebruik van computerprogramma´s voor het automatisch uitlezen van data, het toepassen en/of verspreiden van virussen, wormen of Trojaanse paarden; het inzetten van brute force attacks en/of het gebruik van andere links, programma´s of procedures waardoor het zanox-netwerk of de zanox-marketplace (inclusief alle bij het gebruik van het zanox-netwerk en de zanox-marketplace toegepaste hard- en software) of afzonderlijke betrokkenen bij het zanox-netwerk of van de zanox-marketplace schade kunnen oplopen.

   

  6.2 De mogelijkheden voor het contact met andere klanten, waartoe de klant binnen het kader van dit contract toegang krijgt, mogen uitsluitend voor de contractuele doeleinden worden gebruikt. De klant mag op zijn profielpagina´s andere deelnemers van zanox-marketplace (klanten of users) niet vragen om directe samenwerking buiten de zanox-marketplace of het zanox-netwerk om, of een dergelijke samenwerking aanvragen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een link.

   

  6.3 Elke vorm van misbruik, d.w.z. het sluiten van transacties door oneerlijke methoden of ontoelaatbare middelen, die in strijd zijn met het geldende recht, deze AV voor marketplace, eventuele extra, programmaspecifieke deelnamevoorwaarden of het principe van de zanox-marketplace, is verboden.

   

  6.4 De gegevens en informatie in de directory´s (punt 5 van deze AV) zijn bedrijfsgeheimen van zanox. De informatie die de klant in het kader van dit contract heeft ontvangen, mag uitsluitend voor de contractuele doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan marketplace-AV-units op te stellen en te gebruiken om informatie uit de zanox-marketplace voor andere doeleinden te verkrijgen dan toegestaan volgens deze AV voor marketplace. De klant heeft niet het recht de voor hem ter beschikking gestelde toegang tot de zanox-marketplace evenals de daarin beschikbare informatie en gegevens geheel of gedeeltelijk

  6.4.1 buiten de in de desbetreffende beschrijving uitdrukkelijk genoemde wijze om aan derden door te geven of derden er toegang toe te verlenen,

  6.4.2 te wijzigen of anderszins te bewerken,

  6.4.3 in andere werkvormen over te dragen,

  6.4.4 te gebruiken om een eigen databank en/of een informatiedienst te maken.

   

  6.5 Elke overtreding van de klant tegen de hiervoor vermelde bepalingen leidt tot een onmiddellijke blokkering van het netwerk-account van de klant (publisher-account of adverteerder-account). Er kan binnen een maand na blokkering schriftelijk protest worden aangetekend tegen de blokkering om de toedracht toe te lichten. Als de toedracht niet ten gunste van de klant kan worden opgehelderd, zal zanox overgaan tot opzegging. Opzeggingen worden afgewikkeld aan de hand van punt 13 van deze AV.

   

  6.6 De klant is verplicht bij elke overtreding van de vermelde bepalingen een contractuele straf aan zanox te betalen. De hoogte van deze straf wordt vastgesteld door zanox en richt zich naar de omstandigheden van de desbetreffende situatie. In geval van geschillen dient de hoogte door de bevoegde rechtbank te worden gecontroleerd.

  7 Bijzondere bepalingen voor Publishers

  De publisher heeft de mogelijkheid in zijn profiel (punt 4 van deze AV) de merken en logo´s van de adverteerder met wie hij een partnerprogramma onderhoudt, op te nemen, mits de adverteerder hiermee instemt. Aanspraak op het gebruik van deze logo´s bestaat niet.

  8 Bijzondere bepalinen voor Adverteerders

  8.1 De adverteerder kan in de zanox-marketplace publishers direct uitnodigen om aan zijn partnerprogramma deel te nemen.

   

  8.2 Met betrekking tot zakelijke benamingen, logo´s, merken en overige reclamemiddelen die de adverteerder in zijn profiel voor gebruik (punt 4 van deze AV) aanbiedt, staat de adverteerder zanox toe deze logo´s en merken in het kader van het contract in de zanox-marketplace en in het zanox-netwerk te gebruiken. zanox mag met name publishers die in het zanox-netwerk en in de zanox-marketplace met de adverteerder partnerprogramma´s onderhouden, toestaan logo´s en merken van de adverteerder op de eigen profielpagina te gebruiken. De adverteerder heeft altijd de mogelijkheid het gebruik van zijn logo´s en merken te verbieden. Punt 6 van de AV voor adverteerders (gebruiksrechten) blijft van kracht.

   

  8.3 De klant is zelf verplicht te controleren of de desbetreffende publisher daadwerkelijk voldoet aan de eisen voor de door hem gebruikte partnerprogramma´s.

  9 Vergoeding

  De diensten conform punt 3 van deze AV worden voor de aan de zanox-marketplace deelnemende klanten van zanox momenteel zonder aparte vergoeding volbracht.

  10 Gebruiksrechten

  10.1 zanox verleent de klant voor de duur van het contract het herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht om de zanox-marketplace te gebruiken voor eigen zakelijke doeleinden met inachtneming van deze AV voor marketplace en overeenkomstig de desbetreffende beschrijving van de kenmerken. Andere gebruiksrechten worden de klant niet verleend.

   

  10.2 zanox heeft het recht de zakelijke benamingen van de klant (inclusief de merken van de via zanox aangeboden producten of diensten van de adverteerder) als referentie voor de eigen klantenwerving en in het bijzonder voor lijsten met referentieklanten te gebruiken.

  11 Aansprakelijkheid van de Klant en vrijstelling bij contractbreuk

  11.1 Het naleven van deze bepalingen is voor het gebruik van de zanox-marketplace van grote betekenis. Naast opzegging behoudt zanox zicht het recht voor bij grote overtredingen van de klant tegen deze AV voor marketplace verdere juridische stappen te ondernemen.

   

  11.2 Als de klant of een door de klant geautoriseerde user in strijd handelt met deze AV voor marketplace en als zanox als gevolg van deze contractbreuk door een derde juridisch aansprakelijk wordt gesteld, is de klant verplicht zanox van alle vorderingen van derden vrij te stellen; zanox heeft het recht van de klant de vergoeding van alle kosten en moeite te eisen die voor zanox door deze overtreding ontstaan. Hierbij horen met name schadevergoedingen aan derden voor de verdediging van vorderingen van derden en overige schade.

   

  11.3 In de overige gevallen is de klant aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

  12 Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

  12.1 zanox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, voor schade of voor overige storingen die berusten op de onjuistheid of incompatibiliteit van software of hardware van de klant, noch voor schade die ontstaat als gevolg van gebrekkige beschikbaarheid of niet-correcte werking van internet .

   

  12.2 In de overige gevallen bestaat er alleen aansprakelijkheid – ongeacht op welke rechtsgrond

  12.2.1 bij opzet en grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger, van een leidinggevende medewerker of een andere plaatsvervanger,

  12.2.2 beoordeeld naar de situatie bij elke opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting (waarbij met het begrip wezenlijke contractuele verplichting in abstracte zin een verplichting wordt bedoeld, waarvan de vervulling noodzakelijk is voor de reglementaire uitvoering van het contract en waarbij de andere partij regelmatig op de naleving ervan mag vertrouwen), bij verzuim en onmogelijkheid.

   

  12.3 De aansprakelijkheid conform 12.2.2 is bij financieel nadeel en materiële schade beperkt tot de vergoeding van de te voorziene, typisch optredende schade.

   

  12.4 De hierboven genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in gevallen van dwingende, wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder volgens de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, bij overname van een garantie alsook bij schendingen van leven, lichaam en gezondheid door schuld.

  13 Looptijd en opzegging

  13.1 Het contract voor deelname aan de zanox-marketplace wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. De partijen kunnen het op elk gewenst moment schriftelijk opzeggen.

   

  13.2 De partijen behouden het recht om het contract wegens een gegronde reden per direct op te zeggen. Er is met name sprake van een gegronde reden, indien

  13.2.1 een partij wezenlijke, haar opgedragen contractuele verplichtingen herhaaldelijk schendt;

  13.2.2 de andere partij geliquideerd wordt, haar handelsbedrijf of wezenlijke delen ervan verkoopt of liquideert, insolvent en/of gesekwestreerd wordt of onderhevig is aan soortgelijke, verstrekkende veranderingen in haar financiële positie, haar handelingsbekwaamheid of haar zakelijke profiel resp. indien een insolventieprocedure over het vermogen van de andere partij geopend wordt, een dergelijke aanvraag wegens gebrek aan baten afgewezen wordt of het voorlopige beheer van het vermogen als zekering van de baten verordend wordt.

   

  13.3 Bij beëindiging van het contract over de deelname aan zanox-marketplace blijft de account voor de deelname aan het zanox-netwerk bestaan. Het profiel van de klant (punt 4 van deze AV) evenals de gegevens in de directory´s (punt 5 van deze AV) zijn na het beëindigen van de deelname aan de zanox-marketplace niet meer beschikbaar en worden na afloop van de wettelijke tijdsduur van bewaring volledig verwijderd.

   

  13.4 Voorwaarde voor deelname aan de zanox-marketplace is een actieve account in het zanox-netwerk. Bij een beëindiging van de deelname aan het zanox-netwerk, ongeacht om welke reden, wordt daarom meteen ook de deelname van de klant aan de zanox-marketplace beëindigd. Een voortzetting van de deelname aan de zanox-marketplace zonder eigen account in het zanox-netwerk is niet mogelijk.

  14 Wijziging van de av

  14.1 zanox behoudt zich het recht voor de minder belangrijke bepalingen in deze AV voor marketplace te allen tijde en zonder opgaaf van redenen te wijzigen, indien deze wijziging geen essentiële verandering van de contractstructuur in zijn geheel inhoudt. Tot de belangrijke bepalingen behoren met name regelingen die de aard en omvang van de contractueel overeengekomen verplichtingen, de looptijd en het opzeggen van het contract betreffen. De gewijzigde voorwaarden worden minstens twee weken vóór de inwerkingtreding per e-mail naar de klant gestuurd. Indien de klant niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail in schriftelijke vorm (bijv. per e-mail) bezwaar heeft aangetekend tegen de geldigheid van de gewijzigde AV voor marketplace, gelden de gewijzigde voorwaarden als aanvaard. zanox dient de klanten in de e-mail, waarin de gewijzigde voorwaarden worden vermeld, nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid tot bezwaar en de betekenis van de termijn van vier weken.

   

  14.2 Indien de klant bezwaar aantekent tegen de geldigheid van de nieuwe AV voor marketplace, is het wijzigingsverzoek van zanox afgewezen. Het contract wordt dan zonder de voorgestelde wijzigingen aangehouden. Het recht van zanox op opzegging blijft onaangetast. Op deze mogelijkheid van opzegging wordt eveneens apart gewezen.

  15 Vertrouwelijkheid

  15.1 De partijen zijn verplicht om alle hun in verband met dit contract ter beschikking gestelde bedrijfsen andere zakelijke informatie en kennis van de andere contractuele partij, die als vertrouwelijk bestempeld worden of op grond van de omstandigheden als zakelijk of bedrijfsgeheim van een van de partijen te herkennen zijn, ook na beëindiging van het contract gedurende twee jaar geheim te houden en noch op te tekenen noch door te geven of anderszins te gebruiken. Bij twijfel dient de informatie vertrouwelijk behandeld te worden. Een uitzondering hierop vormen wederzijdse vermeldingen in persberichten en referentielijsten, tenzij een van de contractuele partners schriftelijk bezwaar aantekent tegen een dergelijke vermelding.

   

  15.2 De plicht tot het handhaven van de vertrouwelijkheid conform punt 15.1 geldt overeenkomstig voor informatie die de klant in de zanox-marketplace, met name uit de profielen (punt 4 deze AV) en in de directory´s (punt 5 van deze AV) over andere klanten verkrijgt.

   

  15.3 De klant is verplicht de toegangsgegevens en de wachtwoorden voor de zanox-marketplace geheim te houden en het onrechtmatige gebruik van de zanox-marketplace door derden te verhinderen.

   

  15.4 De partijen zijn verplicht om hun werknemers en opdrachtnemers te verplichten tot vertrouwelijkheid conform punt 15.1 en 15.2. De klant garandeert dat de door hem geautoriseerde users (punt 2.4) zich eveneens aan deze verplichting houden.

  16 Slotbepalingen

  16.1 Het afstaan van rechten en plichten uit dit contract of de overdracht van dit contract in zijn geheel door de klant aan een derde partij behoeft de schriftelijke toestemming van zanox.

   

  16.2 De partijen kunnen het recht op schuldvergelijking of terughouding tegenover claims van de andere partij uit dit contract alleen geldend maken, indien een opeisbare tegenvordering van de andere partij rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist is.

   

  16.3 Met dit contract wordt geen maatschappij opgericht en dit contract is dus ook geen machtiging van de partijen om voor beide tezamen of voor de andere partij rechtsgeldige verklaringen af te geven of hen op enig andere manier te verplichten of te vertegenwoordigen.

   

  16.4 Op deze AV voor marketplace en de contractuele relatie tussen zanox en de klant wordt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland m.u.v. het VN-kooprecht (CISG) toegepast.

   

  16.5 Als bevoegde rechtbank geldt Berlijn als overeengekomen, indien de klant koopman is als bedoeld in het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), geen vaste woonplaats in Duitsland heeft, zich na het van kracht worden van deze AV voor marketplace in het buitenland heeft gevestigd of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats op het moment van indiening van de klacht niet bekend is.

   

  16.6 Indien bepaalde clausules in deze AV voor marketplace geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige bepaling geldt als vervangen door een bepaling die als gewoonlijk op rechtsgeldige wijze economisch het beste de geest en bedoeling van de ongeldige bepaling weergeeft. Hetzelfde geldt voor eventuele niet-geregelde leemten in het contract.

   

  16.7 De klant weet dat deze AV voor marketplace oorspronkelijk in het Duits zijn opgesteld. De klant kan de Duitse versie op elk gewenst moment aanvragen. De klant weet en accepteert dat, in het geval van tegenstrijdigheden of verschillende mogelijke interpretaties tussen de Duitse versie en deze versie, de Duitse versie altijd doorslaggevend zal zijn.