Ogólne zasady I warunki biznesowe dla wydawców

Ogólne zasady I warunki biznesowe dla wydawców

  Ogólne zasady i warunki biznesowe dla wydawców

  AWIN AG, formerly known as "ZANOX AG" and listed in the commercial register with its changed name "AWIN AG" since March 2017.

  Obowiązują od: 1 października 2008

  ZANOX AG (zwany dalej „zanox”) obsługuje i zarządza siecią w Internecie, umożliwiając dostawcom reklamę swoich produktów i usług, w szczególności w formie marketingu partnerskiego („Sieć zanox”). Uczestnikami Sieci zanox są Wydawcy, Reklamodawcy i sam zanox. Reklamodawcy sprzedają i reklamują swoje produkty i usługi za pomocą nośników reklamy takich jak banery, dane produktów, linki tekstowe, e-maile i filmy („Nośniki reklamy”). Wydawcy włączają lub osadzają Nośniki reklamy na swoich stronach domowych, witrynach internetowych lub e-mailach („Przestrzeń reklamowa”). Za każdą reklamę prowadzącą do udanej transakcji zanox wypłaca Wydawcy wynagrodzenie w określonej wcześniej kwocie („Prowizje”).

   

  1. Zawarcie umowy

  1.1 Aby uczestniczyć w Sieci zanox, Wydawcy muszą zarejestrować się na jednej ze stron internetowych (zanox.de, zanox.com itp.). Po rejestracji Wydawcy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w programach partnerskich w celu dopuszczenia do wyświetlania własnych Nośników reklamowych w Przestrzeni reklamowej Wydawców.

  1.2 Jako Wydawcy mogą zrejestrować się osoby prawne lub osoby fizyczne, które mają ukończone 18 lat. Dodatkowo każdy Wydawca musi mieć konto bankowe. Zanox zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Wydawców. Rejestracja w sieci zanox jest nieprzenoszalna.

  1.3 Wypełniając formularz rejestracyjny i akceptując niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Biznesowe dla Wydawców, Wydawcy składają ofertę zawarcia umowy uczestnictwa w Sieci zanox.

  1.4 Jeśli zanox zaakceptuje tę ofertę, potwierdzi to poprzez wiadomość e-mail. Zanox zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia oferty bez podania powodów odmowy; w takim przypadku dane przekazane w formularzu rejestracyjnym zostaną bezzwłocznie usunięte.

  1.5 Dostęp do sieci zanox uzyskuje się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny w e-mailu potwierdzającym oraz poprzez wprowadzenie danych dostępu. Interfejs dla zarejestrowanych członków („Interfejs zanox”) zapewni Wydawcom podgląd programów partnerskich Reklamodawców, w których w tym momencie mogą uczestniczyć. Korzystając z Interfejsu zanox Wydawcy mogą przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe oraz dotyczące ich informacje i anulować całkowicie uczestnictwo w Sieci zanox.

   

  2. Przedmiot Umowy

  2.1 Zanox obsługuje i zarządza siecią zanox. Uczestnikami Sieci zanox są Wydawcy, Reklamodawcy i sam zanox. Wydawcy to osoby fizyczne lub prawne udostępniające przestrzeń na swoich stronach domowych lub witrynach internetowych, w wiadomościach e-mail itp. Reklamodawcom w celu sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Reklamodawców („Przestrzeń reklamowa”); Wydawcy mogą być również operatorami sieci własnych Wydawców („Podwydawcy”) (np. jako Global Alliance Partners zanox – „GAP”). Reklamodawcy to osoby fizyczne lub prawne, które sprzedają lub reklamują swoje towary i usługi za pośrednictwem zanox poprzez „programy partnerskie”, korzystając z Nośników reklam, takich jak banery, dane produktów, linki tekstowe, wiadomości e-mail, filmy wideo, czy poprzez marketing wyszukiwarkowy.

  2.2 Wydawcy uczestniczą w programach partnerskich i umieszczają Nośniki reklam Reklamodawców w swojej Przestrzeni reklamowej. Ilekroć strony trzecie, takie jak konsumenci końcowi, klikają w Nośniki reklam a następnie skutkuje to zawarciem Transakcji biznesowej z Reklamodawcą (określonej szczegółowo w programie partnerskim), Wydawca otrzyma wynagrodzenie za dostarczanie Przestrzeni reklamowej, która skutecznie połączyła konsumentów końcowych z Reklamodawcą („Prowizja”). W tym kontekście transakcje biznesowe ustanawiają prawo do otrzymania Prowizji. Transakcją biznesową jest np. zakup towarów lub zamówienie usług („Sprzedaż”), ale może być ona również określona jako kliknięcie lub obejrzenie Nośników reklamy lub zarejestrowanie się na stronie, zapisanie się do newslettera („Lead”), wysyłanie e-maila lub temu podobne. Transakcje biznesowe, za które należne jest wynagrodzenie, definiuje się bardziej szczegółowo w indywidualnych specyfikacjach programu. Możliwe jest również objęcie wynagrodzeniem kombinacji kliknięć, wyświetleń, Leadów i/lub Sprzedaży.

  2.3 zanox monitoruje i rejestruje zawarte transakcje biznesowe („Tracking”); udostępnia Wydawcom dane Trackingu i wypłaca Prowizje na konta Wydawców. Jedynie Tracking realizowany przez zanox jest brany pod uwagę przy ustalaniu udanych transakcji biznesowych oraz w celu obliczenia należnego wynagrodzenia.

  2.4 Rejestracja i uczestnictwo w sieci zanox jest wolne od wszelkich opłat.

  2.5 Korzystając z interfejsu zanox, Wydawcy mogą kontrolować swoje działania reklamowe, a w szczególności, mogą wybrać Nośnik reklam i go umieścić w / zintegrować z ich Przestrzenią reklamową. Dostępne aplikacje są wyświetlane w Interfejsie zanox.

  2.6 Zanox gwarantuje, że dostępne aplikacje będą aktualne, kompletne i prawidłowe. Zanox nie jest zobowiązany do przeglądania Nośników reklam dostarczanych przez Reklamodawców. Ze względu na prace konserwacyjne lub inne udoskonalenia niektóre funkcje mogą być chwilowo niedostępne. W przypadku, gdy przerwa lub awaria ma większy niż tylko nieznaczny wpływ, zanox bezzwłocznie ją usunie w stopniu, w jakim jest to faktycznie możliwe i można się tego spodziewać, w szczególności z gospodarczego i prawnego punktu widzenia.

  2.7 Zanox stale dąży do rozwoju i doskonalenia swojej sieci. W trakcie tego typu prac rozwojowych zanox może poprawić, rozwinąć lub nieznacznie zmienić poszczególne aplikacje. Obejmuje to wstrzymanie funkcjonalności lub innych elementów usług, o ile zmiany te mają mniejsze znaczenie i nie prowadzą do znaczącej zmiany obowiązków umownych zanox określonych niniejszą umową. Zanox może zmieniać usługi, w szczególności jeśli taka zmiana jest zwyczajowa w branży lub jeśli jest wymagana prawem.

   

  3. Udział w programach partnerskich

  3.1 Wydawcy zgłaszają chęć uczestnictwa w dostępnych programach partnerskich za pomocą interfejsu zanox, przedstawiając dane swojej Przestrzeni reklamowej. W trakcie zgłoszenia, właściwości Przestrzeni reklamowej są sprawdzane pod kątem wymagań programu partnerskiego. Gdyby Powierzchnia reklamowa opisana w procesie rejestracji lub zgłoszeniu do konkretnego programu partnerskiego nie odpowiadała faktycznie dostępnej Przestrzeni reklamowej, zanox ma prawo bezzwłocznie zablokować konto Wydawcy. Dalsza procedura została określona w pkt. 5.2 niniejszych ZiW.

  3.2 Zgłaszając się do programu partnerskiego Wydawcy przyjmują wszelkie dodatkowe warunki uczestnictwa, które prezentowane w kontekście poszczególnych programów. Warunki te będą stanowić integralną część niniejszej umowy.

  3.3 Reklamodawcy mogą przyjąć lub odrzucić zgłoszenia Wydawców według własnego uznania. Wydawcy nie mogą być dopuszczeni jako uczestnicy; nie mogą również zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

  3.4 W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wydawca nie może pominąć zanox zawierając umowy lub przystępując do negocjacji z Reklamodawcami w sieci zanox dotyczących przedmiotu niniejszej umowy lub podobnych usług.

   

  4. Obowiązki Wydawcy

  4.1 Rejestrując się w sieci zanox

  4.1.1 Wydawca zapewnia, że dane przedstawione podczas rejestracji są poprawne i kompletne. Jeżeli dane zawarte podane podczas rejestracji ulegną zmianie w dowolnym późniejszym momencie, Wydawca musi zmienić swój profil w interfejsie zanox.

  4.1.2 Strony podlegające podatkowi obrotowemu są zobowiązane do przedłożenia zanox, w ramach swoich danych kontaktowych, numeru identyfikacyjnego płatnika nadanego przez lokalne organy podatkowe lub numeru identyfikacyjnego VAT.

  4.1.3 Wydawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych dostępowych wybranych podczas rejestracji (adres e-mail i hasło), nieujawniania i nieprzekazywania takich danych osobom trzecim. Żadnej osobie trzeciej nie może zostać umożliwione skorzystanie z danych dostępowych. Wydawcy, którzy mają powody, aby przypuszczać, że jakiekolwiek osoby trzecie poznały ich dane dostępowe, powinni poinformować o tym bezzwłocznie zanox w formie pisemnej lub poprzez e-mail wysłany pod adres networkwatch@zanox.com.

  4.2 Wyświetlanie Reklam w Przestrzeniach reklamowych

  4.2.1 Wydawcy muszą mieć niezbędne prawa do Przestrzeni reklamowej.

  4.2.2 Zgłaszając się do programu partnerskiego i umieszczając reklamę w Przestrzeni reklamowej, Wydawcy zapewniają, że ich Przestrzeń reklamowa oraz działania reklamowe w ogólności:
  (a) nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności, ale bez ograniczenia, praw autorskich, prawa do znaków towarowych, praw osobistych lub pokrewnych).
  (b) nie naruszają żadnych innych przepisów prawa (w szczególności prawa konkurencji), nie zagrażają demokratycznemu ładowi, nie gloryfikują przemocy, nie mają charakteru rasistowskiego, pornograficznego, lub sprawiającego, że mogłyby zdeprawować młodzież lub nie nadawać się do powszechnego udostępniania.

  4.2.3 Wysyłając wiadomości e-mail zawierające Nośniki reklam Wydawca musi przestrzegać zakazu niezamówionej reklamy („spam”). Dlatego też konieczne jest uzyskanie zgody każdego odbiorcy przed wysłaniem wiadomości e-mail; na wniosek zanox, Wydawcy muszą przedstawić pisemne dowody uzyskania takiej zgody.

  4.3 Ogólne działania reklamowe

  Wydawca nie może używać słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy lub konkurentów Reklamodawcy („Brand bidding”), chyba że dany Reklamodawca wyraził na to zgodę.

  4.4 Włamanie do sieci zanox

  Wydawca zobowiązuje się do powstrzymania się od jakichkolwiek ataków przeciwko sieci zanox. Ataki są określone w szczególności jako próby przezwyciężenia lub obejścia mechanizmów bezpieczeństwa sieci zanox lub innego ich unieszkodliwienia za pomocą programów komputerowych umożliwiających automatyczne odczyty danych, jak również korzystania i/lub rozpowszechniania wirusów, robaków, trojanów, łamania haseł metodą brutalnej siły, spamu lub przy użyciu innych linków, programów lub procedur, które mają przynieść szkody Sieci zanox lub poszczególnym uczestnikom tej Sieci.

  4.5 Podwydawcy

  Wydawcy, którzy prowadzą sieć wraz z Podwydawcami, sami niniejszym gwarantują powiadomienie swoich Podwydawców o niniejszych Ogólnych Zasadach i Warunkach Biznesowych dla Wydawców oraz monitorowanie i egzekwowanie ich przestrzegania. Wydawcy będą ponosić odpowiedzialność za zachowanie swoich Podwydawców.

   

  5. Niewłaściwe użytkowanie

  Zakazane są wszystkie formy niewłaściwego użytkowania, tj. doprowadzanie do transakcji biznesowych za pomocą nieuczciwych metod lub niedozwolonych środków, które naruszają obowiązujące prawo, niniejsze Ogólne ZiW Biznesowe dla Wydawców lub zasadę działania Sieci zanox.

  5.1 W szczególności zabrania się Wydawcom usiłowania osiągnięcia Prowizji poprzez doprowadzanie do transakcji biznesowych samodzielnie lub za pośrednictwem Stron trzecich z wykorzystaniem Nośników reklam, monitorowania linków i/lub innych urządzeń technicznych udostępnionych im w ramach sieci zanox przy użyciu jednej lub kilku z następujących metod:

  5.1.1 Nielegalne imitowanie lub symulowanie transakcji biznesowych, na przykład przez wprowadzenie danych osób trzecich bez zezwolenia lub poprzez dostarczenie fałszywych lub nieistniejących danych przy zamawianiu towarów lub rejestracji online;

  5.1.2 Korzystanie z Nośników reklamy, które umożliwiają Tracking, choć nie są w ogóle wyświetlane, nie są widoczne lub nie są widoczne w sposób i/lub rozmiarach określonych przez Reklamodawcę, lub

  5.1.3 Brand-Bidding.

  5.2 Każda forma niewłaściwego użytkowania doprowadzi bezzwłocznie do zablokowania kont Wydawców. W takim przypadku Wydawcy mogą zgłosić odwołanie (np. listownie, faksem, e-mailem) w terminie jednego miesiąca w celu przedstawienia oświadczenia i dowodów, że wybrana forma reklamy była zgodna z niniejszymi Zasadami i Warunkami. Jeśli wydawca nie może obalić zarzutu naruszenia niniejszej Umowy, zanox przedstawi oświadczenie o zamiarze rozwiązania umowy. W przypadku rozwiązania umowa zostanie zakończona i ulegnie likwidacji zgodnie z postanowieniami pkt. 7 niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Biznesowych dla Wydawców. Wydawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia.

  W każdym przypadku celowego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia niniejszych przepisów Wydawca zobowiązuje się do zapłaty zanox kary umownej w wysokości, która zostanie sprawiedliwie ustalona przez zanox wedle jego uznania, oraz, w razie sporu, w kwocie podlegającej ocenie sądu. Każdy przypadek naruszenia podlega karze umownej w maksymalnej wysokości bieżącego salda konta Wydawcy.

   

  6. Wynagrodzenie

  Wydawcy otrzymają wynagrodzenie powiązane z efektywnością („Prowizje”).

  6.1 Kwota Prowizji w każdym indywidualnym przypadku oraz typ transakcji biznesowych uprawniających do wypłaty Prowizji zależą od odpowiedniego programu partnerskiego Reklamodawcy. Reklamodawca może zmienić warunki programu partnerskiego lub zakończyć cały program ze skutkiem w przyszłości. Wydawcy nie będą wymagać, aby program był prowadzony zgodnie z wszystkimi lub pewnymi warunkami. Z warunkami programu partnerskiego można zapoznać się w interfejsie zanox. Wydawcy nie mają prawa do dalszego zwrotu wydatków lub kosztów itp.

  6.2 Prawo do płatności Prowizji wynika z następujących przesłanek:

  6.2.1 Transakcja biznesowa pomiędzy klientem i Reklamodawcą została dokonana za pośrednictwem Przestrzeni reklamowej;

  6.2.2 Transakcja biznesowa była monitorowana przez zanox;

  6.2.3 Transakcja została zatwierdzona przez Reklamodawcę i została potwierdzona przez zanox oraz;

  6.2.4 Nie doszło do niewłaściwego użytkowania w rozumieniu pkt. 5 niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Biznesowych dla Wydawców.

  6.3 Zanox utworzy dedykowane Konta Wydawców dla płatności Prowizji. Konta Wydawców będą rozliczone poprzez zasilenie, co oznacza, że zanox przeleje stosowne Prowizje na Konta Wydawców bez konieczności wystawienia faktury. Od salda na Koncie Wydawcy nie będzie się naliczać odsetek. Po zasileniu konta na minimalną kwotę 25,00 euro na początku kolejnego miesiąca zostanie wystawione stosowne potwierdzenie stanu konta. Wydawcy zostaną powiadomieni drogą e-mailową i muszą potwierdzić wypłatę. Następnie kwota zostanie wypłacona bez dodatkowych opłat na konto bankowe wskazane przez Wydawcę. Jeśli konto bankowe nie jest prowadzone w banku niemieckim ani w banku należącym do systemu IBAN/BIC Systemu, wypłaty dokonuje się nieodpłatnie wyłącznie w przypadku minimalnego stanu konta w wysokości 200,00 euro. Zanox będzie wypłacać niższe kwoty przy założeniu zwrotu stosownych opłat bankowych, które zostaną odliczone od kwoty do zapłaty.

  6.4 Wypłaty kwot niższych niż 25,00 euro, lub, odpowiednio, 200,00 euro na rachunki w bankach nienależących do systemu IBAN/BIC są możliwe po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5,00 euro lub, w tym ostatnim przypadku, za zwrotem opłat bankowych faktycznie poniesionych, jeżeli są one wyższe niż 5,00 euro. Opłaty bankowe zostaną potrącone z kwoty do zapłaty.

  6.5 Zanox wypłaci kwoty, które zostały potwierdzone przez wydawcę w odpowiednim czasie. Jeśli nie osiągnięto minimalnej kwoty wypłaty lub jeśli pod koniec miesiąca nie zostanie przedstawione saldo konta, kwota pozostanie na koncie Wydawcy i zostanie przeniesiona na kolejny miesiąc.

   

  7. Okres obowiązywania umowy i jej rozwiązanie

  7.1 Umowy o uczestnictwo w Sieci zanox są zawierane na czas nieokreślony. Strony mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie w formie pisemnej (list, faks, e-mail); poza tym Wydawca może rozwiązać umowę za pomocą przycisku „Anuluj członkostwo” w Interfejsie zanox.

  7.2 Każda transakcja biznesowa, do której doszło za pośrednictwem Przestrzeni reklamowej przed rozwiązaniem umowy, zostanie przetworzona zgodnie z pkt. 6 po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze rozwiązania rozmowy. Po rozwiązaniu niniejszej umowy, pozostała należność zostanie wypłacona Wydawcy za dodatkową opłatą manipulacyjną w wysokości 5,00 euro. Jeżeli w momencie rozwiązania umowy saldo na koncie wynosi 5,00 euro lub mniej, żadne środki nie zostaną wypłacone.

  7.3 Po zakończeniu uczestnictwa w Sieci zanox dane zapisane podczas rejestracji zostaną całkowicie usunięte po upływie ustawowego obowiązku bezpiecznego przechowywania ewidencji.

  7.4 Jeżeli umowa została rozwiązana przez zanox z powodu niewłaściwego użytkowania w rozumieniu pkt. 5, z konta Wydawcy zostanie potrącone odszkodowanie zgodnie z pkt. 5.2.

   

  8. Zakończenia uczestnictwa przez zanox z powodu braku aktywności / przedawnienia

  8.1 Rejestracja Wydawców w zanox, która nie zostanie aktywowana za pomocą linku aktywującego, zostanie automatycznie anulowana po upływie 60 dni. Możliwa jest ponowna rejestracja.

  8.2 Jeśli na Konto Wydawcy nie wpłynęły żadne prowizje w okresie dwóch lat od daty rejestracji, zanox zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i anulowania rejestracji. Możliwa jest ponowna rejestracja.

  8.3 Poszczególne Prowizje ulegają przedawnieniu po upływie trzech (3) lat od końca roku, w którym dana Prowizja została uznana na koncie.

   

  9. Ochrona danych

  9.1 Ochrona danych osobowych ma bardzo duże znaczenie dla zanox - niemniej, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest niezbędne do funkcjonowania Sieci zanox. Zanox gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

  9.2 Zanox jest uprawniony do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w sposób konieczny do umożliwienia uczestnictwa w Sieci zanox.

  9.2.1 W szczególności zanox będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywanie dane wymagane do rejestracji, a także dane zbierane w trakcie uczestnictwa w Sieci.

  9.2.2 Zanox będzie używać danych kontaktowych również w celu skontaktowania się z Wydawcami drogą e-mailową w związku z ich udziałem w sieci zanox. Otrzymanie tzw. wiadomości dostawcy - e-maili od operatora programu - może zostać wyłączone w interfejsie zanox. Jednak zanox zaleca, aby funkcja przyjmowania wiadomości dostawcy była włączona, ponieważ mogą one zawierać ważne informacje, np. dotyczące zmian w wynagrodzeniu.

  9.3 Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane w celach innych niż te, o których mowa w pkt. 9.2 wyłącznie jeżeli Wydawcy wyraźnie wyrazili na to zgodę, albo jeżeli przepisy prawa umożliwiają zanox takie wykorzystywanie. 9.4 Wydawcy mogą uzyskać informacje o swoich danych za pośrednictwem zwykłych kanałów kontaktowych lub wysyłając e-mail na adres privacy@zanox.com .

   

  10. Prawo do użytkowania

  10.1 Informacje oraz dane uzyskane w trakcie uczestnictwa w Sieci zanox mogą być używane tylko w związku z Siecią zanox. Przekazywanie takich informacji lub danych osobom trzecim i używanie ich w innych celach jest zabronione.

  10.2 Wydawcy nie mogą zmieniać Nośników reklam i ich kodów źródłowych, ani wizualnie, ani technicznie, ani w odniesieniu do ich zawartości, ani też nie mogą przetwarzać Nośników reklam ani ich kodów źródłowych w inny sposób, chyba że dany Reklamodawca udzielił im na to wcześniej pisemnej zgody.

  10.3 Sieć zanox i jego aplikacje są chronione prawem autorskim i innymi przepisami prawa.

  10.4 Zanox niniejszym udziela Wydawcom odwołalnego, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do użytkowania sieci aplikacji Sieci zanox oraz danych w niej zawartych, pod warunkiem, że użytkowanie będzie zgodne z przepisami prawa i odbywało się wyłącznie w kontekście uczestnictwa w Sieci zanox. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy – bez względu na powód – powyższe prawo do użytkowania zostanie odwołane.

  10.5 Wydawcy nie otrzymają żadnych dalszych praw do użytkowania. W szczególności, Wydawcy nie będą uprawnieni do przekazywania zgłoszeń ani danych w nich zawartych osobom trzecim ani nie mają prawa umożliwiać osobom trzecim dostępu do takich aplikacji lub danych, ani też nie mogą modyfikować lub w inny sposób przetwarzać takich aplikacji lub danych, włączać ich do innej pracy, lub używać ich w celu stworzenia baz danych i/lub własnych serwisów informacyjnych.

   

  11. Odszkodowanie w razie naruszenia umowy

  Przestrzeganie niniejszych przepisów jest niezbędne dla funkcjonowania sieci zanox. W przypadku poważnego naruszenia umowy, zanox zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych kroków prawnych, dodatkowo do wypowiedzenia umowy.

  Jeśli Wydawcy i ich Podwydawcy naruszą niniejsze przepisy, a osoby trzecie pociągną zanox do odpowiedzialności za takie naruszenia, zanox ma prawo żądać, aby Wydawcy zabezpieczyli go przed wszystkimi kosztami i wydatkami, jakie mogą ponieść w związku z tym.

  Koszty te obejmują w szczególności odszkodowania za szkody osób trzecich oraz zwrot dodatkowych kosztów.

   

  12. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

  12.1 Zanox nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, ani za jakiekolwiek szkody lub inne awarie wynikające z wad oprogramowania lub sprzętu uczestników, lub też ich niezgodności z systemem zanox; zanox nie ponosi również ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostępności lub nieprawidłowego działania Internetu.

  12.2 Oprócz powyższego, niezależnie od podstawy prawnej, zanox ponosi odpowiedzialność jedynie w następujących okolicznościach:

  12.3 Jeśli jeden z jego przedstawicieli prawnych, członków kadry kierowniczej lub pełnomocników dopuścił się umyślnego lub rażącego zaniedbania;

  12.3.1 W przypadku zawinionego naruszenia istotnego obowiązku umownego, opóźnionego działania lub niemożności działania, w każdym przypadku w zależności od istoty sprawy. Wyrażenie „istotne zobowiązanie umowne” dotyczy abstrakcyjnego obowiązku, którego spełnienie jest niezbędnym warunkiem koniecznym należytego wykonania umowy, czyli obowiązku, na którego spełnienie może się co do zasady powoływać druga strona umowy.

  12.3.2 W przypadku wystąpienia odpowiedzialności na mocy pkt.12.2.2, odpowiedzialność za straty finansowe i uszkodzenia mienia będzie ograniczona do kwoty zwyczajowo przewidywalnej straty.

  12.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności wynikającej z przepisów dotyczących rękojmi za produkt, przyjętej odpowiedzialności gwarancyjnej oraz odpowiedzialności za zawiniony uszczerbek dla życia, ciała lub zdrowia.

   

  13. Zmiany Ogólnych Zasad i Warunków Biznesowych dla Wydawców

  13.1 Zanox zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Biznesowych dla Wydawców, które mają niewielki zakres lub znaczenie, bez podania powodu, pod warunkiem, że takie modyfikacje nie doprowadzą do zmiany struktury całej umowy. Zanox poinformuje o zmianach warunków drogą e-mailową co najmniej na dwa tygodnie przed datą wejścia ich w życie. Przyjmuje się, że jeżeli Wydawcy nie sprzeciwią się zmianie w formie pisemnej (list, e-mail, faks) w ciągu czterech tygodni po otrzymaniu wiadomości e-mail, to zaakceptowali stosowną modyfikację. Zanox w szczególności poinformuje o możliwości sprzeciwu wobec zmian i o konsekwencjach wynikających z terminu czterech tygodni.

  13.2 Jeśli Wydawca sprzeciwia się nowym (zmodyfikowanym) Ogólnym Zasadom i Biznesowym dla Wydawców, wniosek zanox dotyczący modyfikacji zostanie uznany za odrzucony. Umowa będzie następnie kontynuowana bez proponowanej zmiany. Niniejszy dokument nie wpływa na prawa stron do zakończenia uczestnictwa w Sieci zanox. Możliwość rozwiązania umowy również zostanie wyraźnie opisana.

   

  14. Postanowienia końcowe

  14.1 Korzystanie z Sieci zanox wymaga stosowania specjalnych urządzeń technicznych, takich jak urządzenia użytkownika końcowego, oprogramowanie, ścieżki transmisji, usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez osoby trzecie. Zanox nie udostępnia takich urządzeń użytkowników końcowych, oprogramowania, ścieżek transmisji, usług telekomunikacyjnych lub innych usług, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie usługi świadczone przez osoby trzecie.

  14.2 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej zgody zanox.

  14.3 Niniejsza umowa nie ustanawia spółki w odniesieniu do relacji ze osobami trzecimi, w związku z czym nie upoważnia żadnej ze stron do jakichkolwiek prawnie wiążących oświadczeń w imieniu obu stron razem, w imieniu drugiej strony umowy, ani też nie zezwala im na zobowiązywanie drugiej strony ani jej reprezentowanie w jakikolwiek inny sposób.

  14.4 Niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Biznesowe dla Wydawców oraz relacje umowne pomiędzy zanox a Wydawcą podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

  14.5 Miejscem właściwym sądu jest Berlin, jeżeli klient jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), jeżeli Klient nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, jeżeli klient przeniósł swoje stałe miejsce zamieszkania za granicę po wejściu w życie niniejszych Zasad i Warunków lub jeżeli miejsce siedziby lub zamieszkania Klienta nie są znane w momencie złożenia pozwu w sądzie.

  14.6 Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszych Ogólnych Zasad i Warunków Biznesowych okaże się nieskuteczny w całości lub części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważny zapis zostanie uznany za zastąpiony przez prawnie wykonalny zapis, który będzie najbliższy, w zwykłym rozumieniu, gospodarczym intencjom i celom postanowienia nieważnego. To samo stosuje się do wszelkich niezamierzonych pominięć.

  *Wydawca ma świadomość, że niniejsze Ogólne zasady i warunki biznesowe dla Wydawców zostały pierwotnie sporządzone w języku niemieckim. Niemiecka wersja może być przekazana Wydawcy w dowolnym momencie na jego żądanie. Wydawca ma świadomość i akceptuje, że w przypadku niezgodności lub rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy wersją niemiecką i niniejszą wersją, rozstrzygającą moc mieć będzie wersja niemiecka.