Ogólne zasady I warunki biznesowe dla wydawców

Ogólne zasady I warunki biznesowe dla wydawców

  STANDARDOWE WARUNKI DLA WYDAWCÓW („STANDARDOWE WARUNKI”)

  1.                     PRZYSTĄPIENIE DO SIECI

  1.1                 Składając Formularz aplikacyjny lub korzystając z Interfejsu, Osoba wymieniona w Formularzu zgłoszeniowym („Wydawca”) wyraża chęć przystąpienia do Sieci oraz promowania Reklamodawców i ich Produktów zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym i niniejszymi Standardowymi warunkami. Składając Formularz zgłoszeniowy, Wydawca akceptuje również warunki polityki prywatności AWIN, które można znaleźć tutaj: https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

  1.2                 Złożenie Formularza zgłoszeniowego wymaga wpłacenia przez Wydawcę niewielkiej kaucji („Kaucja za przystąpienie”) określonej w Formularzu zgłoszeniowym.

  1.3                 O przyjęciu Formularza zgłoszeniowego decyduje spółka AWIN Limited („AWIN”) (5th Floor, 2 Thomas More Square, London E1W 1YN, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 4010229). Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu Formularza zgłoszeniowego zostanie przekazana zgłaszającemu się wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1.4                 W przypadku przyjęcia Formularza zgłoszeniowego przez AWIN, Formularz aplikacyjny i niniejsze Standardowe warunki będą łącznie stanowić prawnie wiążącą „Umowę” zawartą pomiędzy AWIN a Wydawcą. Odrzucenie Formularza zgłoszeniowego nie skutkuje zawarciem umowy.

  1.5                 Wydawca jest administratorem strony internetowej, aplikacji lub serwisu (w tym usługi poczty elektronicznej) lub jest Siecią Wydawcy. Zawierając niniejszą Umowę z AWIN, Wydawca przystępuje do Sieci w celu promowania Reklamodawców lub ich Produktów.

  1.6                 Niniejsza Umowa ma znaczenie nadrzędne w stosunku do warunków przedstawionych przez Wydawcę.

  1.7                 Osoba zawierająca Umowę we własnym imieniu oświadcza, że jest pełnoletnia. Osoba wypełniająca Formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszanego Wydawcy oświadcza, że jest należycie umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszanego Wydawcy.

   

  2.                     DEFINICJE

  2.1                 W niniejszej Umowie obowiązują następujące definicje oraz zasady interpretacji:

  AWIN” oznacza AWIN Limited z siedzibą pod adresem: 5th Floor 2, Thomas More Square, London E1W 1YN, UK, spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 4010229;

  AWIN AG” oznacza spółkę AWIN AG z siedzibą pod adresem Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, Niemcy, zarejestrowaną w Niemczech pod numerem HRB 75459, należącą do Grupy AWIN;

  CPA” (ang. Cost per action) oznacza prowizję otrzymywaną od każdej Zatwierdzonej Sprzedaży;

  CPC” (ang. Cost per click) oznacza prowizję otrzymywaną od każdego ważnego Kliknięcia;

  CPL” (ang. Cost per lead) oznacza prowizję otrzymywaną od każdego zatwierdzonego Leada;

  CPM” (ang. Cost per mille) oznacza prowizję otrzymywaną od każdego tysiąca Wyświetleń;

   „Działanie” oznacza Sprzedaż, Lead, Kliknięcie, Wyświetlenie lub inne zdarzenie, które zostało określone jako uprawniające do wynagrodzenia przez przedstawiciela Reklamodawcy w ramach jego Warunków programu, na których mogą być oparte prowizje wynikające z niniejszej Umowy;

  Dzień roboczy” oznacza dowolny dzień z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych obowiązujących w Anglii;

  Dzień wejścia Umowy w życie” oznacza datę przyjęcia Formularza zgłoszeniowego przez AWIN;

  Formularz aplikacyjny” oznacza formularz rejestracyjny dostępny https://ui.awin.com/user/affiliate-signup/account-details lub formularz, za pomocą którego administratorzy stron internetowych, aplikacji, technologii lub serwisów zgłaszają chęć przystąpienia do Sieci;

  FTC Guidance” Wytyczne Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych oznaczają opublikowane przypadki oraz wytyczne na które składa się, bez wyjątku, wskazywanie podstawy skarg, ochrona prywatności oraz ochrona danych, reklama natywna oraz ujawnienie wskazówek dla osób mających wpływ oraz rzeczników.

  Informacje poufne” oznaczają informacje ujawnione przez daną stronę lub dotyczące danej strony, w tym: informacje występujące w okresie obowiązywania niniejszej Umowy; informacje o działaniach biznesowych danej strony; informacje o działalności i produktach danej strony lub jej tajemnicach handlowych; informacje o technologii danej strony (m.in. z zakresu wiedzy fachowej oraz kodów źródłowych) oraz wszelkie powiązane z nimi elementy lub części, które to informacje (i) są oznaczone lub określone jako poufne; lub (ii) mogłyby zostać uznane za poufne w ocenie rozważnego przedsiębiorcy;

  Interfejs” oznacza platformę intranetową lub platformę w ramach oprogramowania, obsługiwaną przez AWIN w celu świadczenia Usług i wszelkie funkcje dostępne lub udostępniane za pośrednictwem takiej platformy;

  Kliknięcie” oznacza celowe i dobrowolne kliknięcie w Link przez Użytkownika w ramach usług marketingowych, zarejestrowane wyłącznie za pomocą Kodu trackingowego;

  Kod trackingowy” oznacza każdorazowo kod oprogramowania AWIN służący do rejestrowania m.in. ruchu w sieci oraz Akcji;

  Kodeks postępowania” oznacza kodeks postępowania AWIN dla wydawców dostępny https://www.awin.com/gb/legal/code-of-conduct wraz z poprawkami i aktualizacjami wprowadzanymi przez AWIN według własnego uznania po przekazaniu Wydawcy stosownego powiadomienia;

  Konto uprawnionego użytkownika” oznacza konto osoby w Interfejsie, która jest uprawniona do przeglądania lub przeglądania i obsługi Konta Wydawcy w imieniu Wydawcy zgodnie z punktem 3;

  Konto Wydawcy” oznacza określone konto Wydawcy w Interfejsie;

   „Lead” oznacza lead sprzedażowy Reklamodawcy pozyskany w Okresie trackingu, zgłoszony wyłącznie za pomocą Kodu trackingowego;

  Link” oznacza hiperłącze z Powierzchni reklamowej do Adresu URL Reklamodawcy;

  Materiały Reklamodawcy” oznaczają znaki towarowe, treści reklamowe, obrazy, teksty, filmy, dane lub inne materiały dostarczone AWIN, Wydawcy lub Podwydawcy przez Reklamodawcę lub w imieniu Reklamodawcy;

  Okres obowiązywania Umowy” oznacza okres obowiązywania niniejszej Umowy liczony od Dnia wejścia Umowy w życie do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia zgodnie z punktem 14 lub 17.4;

  Okres trackingu” oznacza okres, w którym Działania Użytkownika są przypisywane Wydawcy i, zgodnie z Warunkami programu, powodują naliczanie Prowizji dla Wydawcy;

  Okres walidacji” oznacza okres, podczas którego Reklamodawcy mogą zatwierdzać i odrzucać Sprzedaże i Leady;

  Podwydawca” oznacza operatora strony internetowej, aplikacji lub usługi, który zawarł umowę z Siecią Wydawcy o promowaniu reklamodawców lub ich produktów;

  Podwykonawca przetwarzania” oznacza każdą osobę (z wyłączeniem pracowników obu stron), wyznaczoną przez lub w imieniu każdej ze stron w celu przetwarzania danych osobowych w imieniu takiej strony lub w inny sposób w związku z niniejszą Umową.

  Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa patentowe do wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, biznesowych i nazw domen, prawa do szaty graficznej lub innych oznaczeń handlowych, udziały w wartości firmy lub prawo do wniesienia powództwa z powodu bezprawnego używania nazwy, prawa wynikające z nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do baz danych (w tym prawa do baz danych w Sieci), prawa do topografii, autorskie prawa osobiste, prawa do informacji poufnych (w tym do wiedzy fachowej oraz tajemnic handlowych), a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w każdym przypadku zarejestrowane lub niezarejestrowane, obejmujące wszystkie zastosowania, odnowienia lub rozszerzenia tych praw, oraz wszystkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony istniejące w dowolnym miejscu na świecie;

  Premia” oznacza jednorazową płatność dokonywaną przez Reklamodawcę na rzecz Wydawcy w zamian za określoną promocję lub inne działanie marketingowe;

  Produkt” oznacza produkt, usługę lub ich ekwiwalent oferowany przez Reklamodawcę pod dowolnym adresem URL Reklamodawcy;

  Program reklamodawcy” oznacza bieżący program marketingu afiliacyjnego Reklamodawcy w ramach Sieci, który ma na celu promowanie Reklamodawcy lub jego Produktów zgodnie z niniejszą Umową i Warunkami programu;

  Prowizja” oznacza kwotę płatną na rzecz Wydawcy w zamian za promocję Reklamodawcy i jego Produktów zgodnie z Warunkami programu Reklamodawcy;

  Prowizja sieci” oznacza opłatę uiszczaną na rzecz AWIN lub Spółki należącej do Grupy AWIN i obliczaną jako dodatkowa opłata w wysokości odpowiadającej określonej wartości procentowej wszystkich należnych Prowizji i Premii lub na innej podstawie uzgodnionej przez AWIN i Reklamodawcę;

  Przepisy dotyczące danych” oznaczają wszelkie przepisy prawa o ochronie danych, prywatności oraz inne podobne przepisy prawa mające zastosowanie do danych przetwarzanych w związku z tą umową, włączając w to w stosunku do obywateli Unii Europejskiej wszelkie rozporządzenia wykonawcze do dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych („Dyrektywa”) lub RODO (odpowiednio do przypadku), lub dyrektywy 2002/58/WE o ochronie prywatności w sektorze łączności elektronicznej, oraz dla obywateli Stanów Zjednoczonych wytyczne Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, ustawodawstwo stanowe lub federalne dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa.

  Przestrzeń reklamowa” oznacza każdą przestrzeń reklamową znajdującą się w Serwisie Wydawcy lub środki udostępniania Materiałów reklamowych dostępne w Serwisie Wydawcy;

  Reklamodawca” oznacza Osobę, która zawarła ze spółką AWIN lub Grupą AWIN umowę dotyczącą dołączenia do Sieci w celu promowania Reklamodawcy i/lub jego Produktów;

  RODO” oznacza Rozporządzenie ogólne nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych w UE.

  Serwis Wydawcy” oznacza stronę internetową, aplikację lub serwis, obsługiwane przez Wydawcę i umożliwiające promowanie reklamodawców lub ich produktów;

  Sieć” oznacza marketingową sieć wydawców i reklamodawców, obsługiwaną przez AWIN i Spółki należące do Grupy AWIN w celu m.in. realizacji działań z zakresu marketingu afiliacyjnego i efektywnościowego;

  Sieć Wydawcy” oznacza operatora sieci marketingowej innych wydawców, umożliwiającej m.in. realizację działań z zakresu marketingu afiliacyjnego i efektywnościowego, który zawarł niniejszą umowę o przystąpieniu do Sieci w celu promowania reklamodawców lub ich produktów w charakterze Wydawcy;

  Spółka wchodząca w skład Grupy” oznacza spółkę holdingową lub spółkę zależną którejś ze stron lub jej spółek holdingowych. Dana spółka jest „spółką zależną” innej spółki, jej „spółki holdingowej”, jeśli ta inna spółka (i) posiada w tej danej spółce większość praw głosu lub (ii) jest jej wspólnikiem oraz posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości członków jej rady dyrektorów, (iii) lub jest jej wspólnikiem i samodzielnie kontroluje, na podstawie umowy zawartej z innymi wspólnikami, większość praw głosu w tej spółce;

  Sprzedaż” oznacza uzgodniony zakup Produktu przez Użytkownika w Okresie trackingu, zarejestrowany wyłącznie za pomocą Kodu trackingowego;

  Standardy Reklamowe” oznaczają obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub standardy dotyczące reklamy, przepisy prawa dotyczące danych dotyczących reklamy (w tym Ustawę o ochronie prywatności dzieci w Internecie – ang. Children’s Online Privacy Protection Act), włączając w to, bez wyjątków, wytyczne Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych oraz powszechnie przyjęte do celów samoregulacji kodeksy postępowania i wszelkie stosowne wytyczne lub porady dotyczące najlepszych praktyk;

  Uprawniony użytkownik” oznacza osobę, która jest uprawniona do przeglądania lub przeglądania i obsługi Konta Wydawcy w imieniu Wydawcy za pośrednictwem własnego Konta Uprawnionego użytkownika zgodnie z punktem 3;

  URL Reklamodawcy” oznacza wszelkie strony internetowe, aplikacje lub serwisy Reklamodawcy oferującego Produkty, do których Wydawca może przekierowywać;

  Usługi” oznaczają usługi lub wsparcie zapewniane przez AWIN na podstawie niniejszej Umowy;

  Użytkownik” oznacza dowolną Osobę, która klika w Link;

  Warunki programu” oznaczają wszelkie warunki lub inne wymogi określone przez Reklamodawcę w odniesieniu do udziału w Programie Reklamodawcy;

  Właściciel” oznacza pojedynczego Uprawnionego użytkownika, który ma pełny dostęp do Konta Wydawcy oraz pełną kontrolę nad nim i który jest zawsze uprawniony do działania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wydawcy;

  Wyświetlenie” oznacza jednorazowe wyświetlenie reklamy Reklamodawcy przez Wydawcę, zarejestrowane wyłącznie za pomocą Kodu trackingowego;

  Zatwierdzony Lead” oznacza Lead zatwierdzony przez Reklamodawcę zgodnie z punktem 5;

  Zatwierdzona Sprzedaż” oznacza Sprzedaż zatwierdzoną przez Reklamodawcę zgodnie z punktem 5;

  Zawieszenie” oznacza zawieszenie świadczenia Usług na rzecz Wydawcy przez AWIN lub dowolną spółkę należącą do grupy AWIN w określonym okresie czasu, w tym: (i) uniemożliwienie Wydawcy dostępu do Interfejsu; (ii) wstrzymanie płatności należnych Wydawcy; (iii) zaprzestanie śledzenia Działań; (iv) usunięcie wszelkich Materiałów Reklamodawcy z Serwisu Wydawcy, przy czym termin „Zawiesić” będzie interpretowany w ten sam sposób; oraz

  Zmiana kontroli” oznacza zmianę faktycznej własności ponad 50% wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki lub zmianę dotyczącą większości Osób uprawnionych do zarządzania lub decydowania o sposobie zarządzania spółką.

  2.2                 W niniejszej Umowie:

  2.2.1             znaczenia przypisane terminom w załączonym Formularzu zgłoszeniowym mają zastosowanie do niniejszych Warunków standardowych;

  2.2.2             terminy „Administrator danych”, „Podmiot przetwarzający dane”, „Podmiot danych”, „Dane osobowe”, „Naruszenie danych osobowych”, „Przetwarzać” oraz „Przetwarzanie” mają znaczenie nadane im w RODO;

  2.2.3             słowa „obejmować” lub „w tym” mają nieograniczone znaczenie;

  2.2.4             słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej i odwrotnie;

  2.2.5             Termin „Osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę kapitałową, spółkę osobową lub niezarejestrowane stowarzyszenie;

  2.2.6             ustawa, rozporządzenie, przepis lub inny tego rodzaju dokument obejmuje wszelkie jego zmiany lub zastąpienia; zaś

  2.2.7             słowa „na piśmie” i „pisemny” obejmują wiadomości elektroniczne, ale nie faksy.

  2.3                 W razie sprzeczności pomiędzy Formularzem zgłoszeniowym a Standardowymi warunkami rozstrzygający będzie Formularz zgłoszeniowy.

   

  3.                    ŚWIADCZENIE I KORZYSTANIE Z USŁUGI ORAZ UDOSTPNIANIE I UŻYTKOWANIE INTERFEJSU

  3.1                 Pod warunkiem przestrzegania przez Wydawcę warunków niniejszej Umowy AWIN będzie świadczyć na rzecz Wydawcy i zapewniać:

  3.1.1             Usługi; oraz

  3.1.2             dostęp do Interfejsu.

  3.2                 AWIN może zmienić dowolny element Interfejsu według własnego uznania.

  3.3                 W Dniu wejścia Umowy w życie Wydawca:

  3.3.1             zarejestruje Konto Wydawcy; i

  3.3.2             ustanowi Uprawnionego użytkownika Właścicielem Konta Wydawcy.

  3.4                 Każde Konto Wydawcy może mieć tylko jednego Właściciela i musi mieć Właściciela przez cały czas. Każde Konto Wydawcy może mieć uzasadnioną liczbę Uprawnionych użytkowników. 

  3.5                 Właściciel może w dowolnym momencie przypisać swoją rolę Właściciela innemu Uprawnionemu użytkownikowi za pośrednictwem Interfejsu.

  3.6                 W zakresie, w jakim pozwala na to Interfejs, Uprawnieni użytkownicy będą otrzymywać uprawnienia do przeglądania lub przeglądania i obsługi Konta Wydawcy przez Właściciela, działając w imieniu Wydawcy. Uprawnieni użytkownicy mogą, w imieniu Wydawcy, udzielać również uprawnień do przeglądania i obsługi Konta Wydawcy z zastrzeżeniem, że żaden z Uprawnionych użytkowników nie może udzielać uprawnień wykraczających poza zakres jego uprawnień. Właściciel może w dowolnym momencie cofnąć udzielone uprawnienia dowolnego Uprawnionego użytkownika do przeglądania i/lub obsługi Konta Wydawcy.

  3.7                 Wydawca oświadcza, że:

  3.7.1             Właściciel zachowa swoje uprawnienia do działania w imieniu Wydawcy i zaciągania zobowiązań w imieniu Wydawcy;

  3.7.2             wszyscy Uprawnieni użytkownicy są uprawnieni do przeglądania lub przeglądania i obsługi Konta Wydawcy zgodnie z wszelkimi uprawnieniami przyznanymi w Interfejsie, które są aktualizowane przez Wydawcę;

  3.7.3             dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, by Właściciel i wszyscy Uprawnieni użytkownicy:

  (a)             korzystali z Interfejsu we własnym imieniu za pośrednictwem własnego Konta Uprawnionego użytkownika; oraz

  (b)             nie udostępniali nikomu żadnych haseł.

  3.8                 Wydawca zobowiązuje się:

  3.8.1             zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie wszystkich Linków;

  3.8.2             zapewnić reklamodawcom i AWIN pełne i jasne instrukcje dotyczące Materiałów reklamodawcy, które mogą być zasadnie wymagane do celów promocji Reklamodawcy lub jego produktów zgodnie z niniejszą Umową i Warunkami programu;

  3.8.3             zapewnić Reklamodawcom odpowiedni dostęp do informacji, które mogą być wymagane do prowadzenia Programu reklamodawcy; oraz

  3.8.4             przyjmować główną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich Podwydawców.

  3.9                 AWIN nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody poniesione przez Wydawcę z powodu ujawnienia jakichkolwiek haseł do Konta Uprawnionego użytkownika.

  3.10               Wydawca jest przede wszystkim odpowiedzialny za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem któregokolwiek z Kont Uprawnionego użytkownika, a także działania i zaniechania któregokolwiek z Użytkowników.

  3.11               Jeśli Wydawca będzie podejrzewał, że osoba trzecia bezprawnie uzyskała dostęp do danych dostępowych, Wydawca każdorazowo i niezwłocznie poinformuje o tym AWIN, wysyłając e-mail na adres compliance@awin.com lub na inny adres e-mail podany Wydawcy.

  3.12               AWIN może zawiesić lub usunąć dowolne Konto Uprawnionego użytkownika według własnego uznania lub na żądanie Wydawcy.

  3.13               Na mocy niniejszej Umowy AWIN AG lub którakolwiek spółka należąca do Grupy AWIN może, w imieniu AWIN:

  3.13.1           realizować dowolne aspekty Usług lub udostępniać dowolne elementy Interfejsu (w tym udzielać sublicencji i licencji zgodnie z punktem 10);

  3.13.2           czerpać dowolne korzyści lub wykonywać dowolne prawa;

  3.13.3           realizować dowolne obowiązki AWIN.

   

  4.                     PROMOCJA

  4.1                 Wydawca może zaproponować promocję Reklamodawców lub ich Produktów według własnego uznania, zgłaszając chęć przystąpienia do Programu reklamodawcy. Reklamodawcy mogą akceptować lub odrzucać takie propozycje według własnego uznania. Wydawca może promować tylko Reklamodawców lub ich Produkty zgodnie z niniejszą Umową pod warunkiem ciągłej zgody Reklamodawcy, chyba że dana opcja została wyraźnie włączona przed odpowiednie użycie Interfejsu.

  4.2                 Reklamodawcy mogą ustanawiać Warunki programu według własnego uznania. Warunki programu wchodzą w życie w momencie powiadomienia Wydawcy, na przykład poprzez publikację w Interfejsie. Reklamodawcy mogą zmieniać swoje Warunki programu w dowolnym momencie. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, by był poinformowany o wszelkich zmianach w Warunkach programu.

  4.3                 Pod warunkiem przestrzegania przez Wydawcę warunków niniejszej Umowy i Warunków programu oraz dalszej zgody danego Reklamodawcy AWIN udostępni Wydawcy Materiały Reklamodawcy.

  4.4                 AWIN nie ma natomiast obowiązku weryfikacji Materiałów Reklamodawcy ani sprawdzania ich legalności czy prawidłowości. Wydawca przyjęty do Programu Reklamodawcy może publikować Materiały Reklamodawcy za pośrednictwem swojego Serwisu Wydawcy według własnego uznania i wykorzystywać je wyłącznie w zakresie dozwolonym na podstawie niniejszej Umowy i Warunków programu.

  4.5            AWIN może dezaktywować Linki na żądanie danego Reklamodawcy lub według własnego uznania.

  4.6            Wydawca niezwłocznie usunie wszelkie Materiały Reklamodawcy z Serwisu Wydawcy na żądanie Reklamodawcy lub AWIN.

  4.7            AWIN dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia, by Reklamodawcy przestrzegali wszelkich warunków lub innych wymogów określonych przez Wydawcę dotyczących promowania Reklamodawców i ich Produktów.

   

  5.                     ŚLEDZENIE I WALIDACJA

  5.1                 Kod trackingowy oraz Warunki programu będą stanowiły jedyną podstawę dokumentowania oraz ustalania Akcji i Prowizji oraz trackingu. Żadne inne sposoby rejestrowania lub ustalania Akcji lub Prowizji nie będą stosowane na mocy niniejsze Umowy, niezależnie od jakichkolwiek umów czy uzgodnień pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą stanowiących inaczej.

  5.2                 Sprzedaże i Leady będą przypisywane Wydawcy wyłącznie w przypadku, gdy Kod trackingowy zarejestruje, że Wydawca był odpowiedzialny za najnowsze przekierowanie Użytkownika na adres URL Reklamodawcy przed Sprzedażą lub Leadem, o ile strony nie uzgodniły inaczej lub Reklamodawca nie postanowił inaczej w Warunkach programu i w każdym przypadku będą podlegać przekazanej „hierarchii plików cookie” lub „hierarchii prowizji”

  5.3                 Reklamodawcy mogą akceptować lub odrzucać Sprzedaże i Leady według własnego uznania, zgodnie z obowiązującymi Warunkami programu.

   

  6.                     AKCJE, PROWIZJE ORAZ PREMIE

  6.1                 Wysokość Prowizji jest wyświetlana w Interfejsie. Prowizje CPA dotyczące Zatwierdzonej Sprzedaży będą ustalane jako:

  6.1.1             wartość procentowa ceny zakupu Produktu/-ów będącego/-ych przedmiotem Zatwierdzonej Sprzedaży podanej w Interfejsie; albo

  6.1.2             stała kwota, niezależna od ceny zakupu Produktu/-ów będącego/-ych przedmiotem Zatwierdzonej Sprzedaży podanej w Interfejsie.

  6.2                 Reklamodawcy mogą zmienić kwotę oferowanej Prowizji po przekazaniu Wydawcom stosownego powiadomienia. AWIN dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia, by obniżenia kwoty Prowizji oferowanych przez Reklamodawcę były wprowadzane w życie po siedmiu dniach od powiadomienia.

  6.3                 Premie mogą być uzgadniane pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą w dowolny sposób i muszą być obsługiwane za pośrednictwem Interfejsu. 

  6.4                 Prowizje i Premie są należne wyłącznie:

  6.4.1             po otrzymaniu przez AWIN odpowiedniej płatności dotyczącej Działania od Reklamodawcy; i

  6.4.2             w odniesieniu do Działań zamawianych zgodnie z niniejszą Umową i wszelkimi stosownymi Warunkami programu.

  6.5                 Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków AWIN, jeśli AWIN w uzasadniony sposób podejrzewa, że jakiekolwiek Prowizje wypłacane na mocy niniejszej Umowy zostały uzyskane w sposób niezgodny z niniejszą Umową, AWIN może każdorazowo potrącić lub odliczyć kwotę takich Prowizji od dowolnych przyszłych płatności należnych wobec Wydawcy lub od dowolnych środków pieniężnych naliczonych na koncie Wydawcy (na mocy niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych umów pomiędzy AWIN a Wydawcą). Takie odliczenie będzie stanowiło wiarygodne wstępne oszacowanie strat poniesionych przez AWIN w wyniku zapłaty wspomnianych Prowizji z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.

   

  7.                     FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI

  7.1                 Kaucja za przystąpienie zostanie zwrócona Wydawcy wraz z pierwszą wypłatą Prowizji.

  7.2                 AWIN wypłaci Wydawcy:

  7.2.1             Prowizje dotyczące każdej Zatwierdzonej Sprzedaży, Zatwierdzonego Leada, Kliku lub tysiąca Wyświetleń; oraz

  7.2.2             Premie uzgodnione pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcami.

  7.3                 Wypłata Prowizji i Premii może odbywać się na dowolnych Warunkach Reklamodawcy.

  7.4                 Wydawca może uzyskać dostęp do samofaktur za Prowizje i Premie za pośrednictwem Interfejsu. Samofakturowanie będzie realizowane według następującego procesu:

  7.4.1             Wydawca zgadza się nie wystawiać faktur za Prowizje i Premie naliczane na podstawie niniejszej Umowy;

  7.4.2             AWIN może przekazać kopię niniejszej Umowy urzędowi skarbowemu (lub podobnemu lokalnemu organowi podatkowemu) w celu udokumentowania ustaleń dotyczących samofakturowania pomiędzy AWIN a Wydawcą;

  7.4.3             Wydawca niezwłocznie powiadomi AWIN, jeśli przekształci jakąkolwiek część swojej działalności zgodnie z zasadą kontynuacji;

  7.4.4             wydawca niezwłocznie zaktualizuje Interfejs w odpowiedni sposób, jeśli:
  (a)             wyrejestruje się jako podatnik VAT; lub
  (b)             zmieni numer VAT, niezależnie od przyczyny;

  7.4.5             AWIN może zlecać wystawianie samofaktur na podstawie niniejszej Umowy zewnętrznym dostawcom usług.

  7.5                 AWIN będzie opłacać samofaktury pod warunkiem:

  7.5.1             osiągnięcia minimalnych progów określanych przez AWIN;

  7.5.2             udostępnienia w Interfejsie poprawnych, dokładnych i pełnych danych podatkowych i do przelewu;

  7.5.3             dostarczenia wszelkich dodatkowych informacji dotyczących miejsca prowadzenia działalności lub siedziby Wydawcy, wymaganych przez AWIN; 

  7.5.4             że płatność nie będzie podlegała żadnym wewnętrznym audytom ani kontrolom „jakości sieci”.

  7.6                 Wszystkie płatności będą wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Wydawcę na Koncie Wydawcy w Interfejsie. AWIN nie ma obowiązku podejmowania kroków mających na celu weryfikację informacji dotyczących rachunku bankowego przekazanych przez Wydawcę. Wprowadzenie aktualizacji informacji dotyczących rachunku bankowego może zająć do dwóch Dni Roboczych.

  7.7                 Kwoty płatne na podstawie niniejszej Umowy nie zawierają podatku VAT, który w stosownym przypadku należy doliczyć według odpowiedniej stawki. Podatek VAT musi być zapłacony przez Stronę zobowiązaną do zapłaty podatku VAT zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli płatności związane z niniejszą Umową podlegają obowiązkowi zapłaty podatku u źródła, AWIN ma prawo potrącić stosowną kwotę z wynagrodzenia należnego Wydawcy. Strony zobowiązują się współpracować w celu zmniejszenia wysokości podatku u źródła i na żądanie przedstawią dokumenty wymagane do zmniejszenia, zwolnienia, zwrotu lub potrącenia podatku u źródła.

  7.8                 Wszelkie należne kwoty muszą zostać zapłacone w tej samej walucie, w której Reklamodawca wypłaca dane Prowizje. Wszystkie koszty przeliczenia walut lub straty z tytułu wahań kursów walut ponosi Wydawca.

  7.9                 Wydawca będzie niezwłocznie zwracał wszelkie kwoty wypłacone Wydawcy przez pomyłkę lub w sposób inny niż zgodnie z prawami Wydawcy wynikającymi z niniejszej Umowy.

   

  8.                     STOSUNEK PRAWNY POMIĘDZY WYDAWCĄ A REKLAMODAWCAMI

  8.1                 Udział Wydawcy w Sieci nie powoduje powstania żadnej umowy pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą.

  8.2                 W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wydawca nie będzie zawierał ani dążył do zawarcia (bezpośrednio ani pośrednio) żadnych umów, porozumień ani innych form uzgodnień (jednoznacznych ani dorozumianych) z żadnymi Reklamodawcami bez wcześniejszej pisemnej zgody AWIN.

   

  9.                     OŚWIADCZENIA i ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

  9.1                 Na Okres obowiązywania Umowy każda ze stron oświadcza drugiej stronie, że:

  9.1.1             posiada pełne prawo i kompetencje do zawarcia niniejszej Umowy;

  9.1.2             posiada wszystkie licencje i zgody niezbędne do wykonania jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

  9.1.3             wykona swoje obowiązki przewidziane niniejszą Umową zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa oraz z należytą starannością; oraz

  9.1.4             nie będzie składała żadnych fałszywych, wprowadzających w błąd ani ubliżających oświadczeń na temat drugiej strony.

  9.2                 Wydawca oświadcza i zobowiązuje się wobec Spółki, że w okresie obowiązywania Umowy:

  9.2.1             ani Wydawca ani żaden z jego dyrektorów ani udziałowców nie był dotychczas stroną umowy rozwiązanej przez AWIN lub którąkolwiek ze spółek należących do Grupy AWIN z powodu naruszenia jej postanowień;

  9.2.2             żaden z dyrektorów ani udziałowców Wydawcy nie był dyrektorem ani udziałowcem w spółce (lub innym podmiocie) będącej stroną umowy rozwiązanej przez AWIN lub którąkolwiek ze spółek należących do Grupy AWIN z powodu naruszenia jej postanowień;

  9.2.3             wszelkie informacje dotyczące Wydawcy określone w Formularzu Zgłoszeniowym lub w Interfejsie są pełne, prawdziwe, poprawne i jednoznaczne, i będą regularnie aktualizowane;

  9.2.4             jego działania promujące Reklamodawcę lub jego Produkty będą spełniały wszelkie Standardy reklamowe i Przepisy dotyczące danych;

  9.2.5             Serwis Wydawcy będzie obsługiwany zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Standardami reklamowymi i Przepisami dotyczącymi danych);

  9.2.6             będzie zawsze przestrzegał Kodeksu postępowania;

  9.2.7             będzie przestrzegał wszelkich odnośnych przepisów podatkowych;

  9.2.8             będzie sprawował ostateczną kontrolę nad funkcjonowaniem Serwisu Wydawcy;

  9.2.9             jest właścicielem lub posiadaczem aktualnej licencji dotyczącej wszelkich Praw własności intelektualnej pojawiającej się w Serwisie Wydawcy, i że żadna z części Serwisu Wydawcy nie narusza praw żadnej osoby trzeciej; oraz

  9.2.10           wszystkie Materiały Reklamodawcy będą powielane w sposób wierny i dokładny.

  9.3                 Wydawca zabezpieczy AWIN oraz Spółki wchodzące w skład jej Grupy (w tym ich dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub wykonawców) przed konsekwencjami roszczeń, kosztów, szkód, strat, zobowiązań i wydatków (m.in. kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami, powództwem lub postępowaniem osób trzecich przeciwko AWIN i wynikających w jakikolwiek sposób z jakiegokolwiek naruszenia przez Wydawcę którychkolwiek oświadczeń złożonych w punktach 9.1 i 9.2.

   

  10.                  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  10.1               AWIN niniejszym udziela Wydawcy, na okres jego uczestnictwa w Programie Reklamodawcy, zbywalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej obowiązującej na całym świecie sublicencji na publikowanie Materiałów Reklamodawcy bez modyfikacji w Serwisie Wydawcy w Przestrzeni reklamowej w zakresie niezbędnym do umożliwienia Wydawcy promowania danego Reklamodawcy i jego Produktów w Sieci zgodnie z Umową i Warunkami programu.

  10.2               Sublicencja udzielona Sieci Wydawcy na podstawie punktu 10.1 będzie dalej udzielana przez Sieć Wydawcy Podwydawcom na warunkach odpowiadających warunkom punktu 10.1 po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody AWIN. 

  10.3               Sublicencja udzielona przez Sieć Wydawcy na podstawie punktu 10.2 nie może być dalej udzielana w formie sublicencji przez Podwydawcę bez uprzedniej pisemnej zgody AWIN.

  10.4               AWIN niniejszym udziela Wydawcy zbywalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, bezpłatnej, obowiązującej na całym świecie licencji na korzystanie z Interfejsu w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa Wydawcy w Sieci i wykonywania jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy

  10.5               Wydawca nie będzie dokonywał ani nie będzie próbował dokonywać zmian, stosować inżynierii wstecznej ani tworzyć dzieł pochodnych w zakresie Interfejsu ani Kodu trackingowego.

  10.6               Każda ze stron zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały związane z posiadanymi przez nią Prawami Własności Intelektualnej udzielonymi w ramach licencji na podstawie niniejszego punktu 10 lub które ustanowi na podstawie niniejszej Umowy lub które powstaną w wyniku działania Kodu trackingowego.

  10.7               Wydawca wykorzystuje informacje i dane uzyskane w wyniku uczestnictwa lub w związku z uczestnictwem w Sieci wyłącznie do celów niniejszej Umowy. Wykorzystywanie do jakichkolwiek innych celów lub ujawnianie tych informacji i danych jest zabronione.

  10.8               Każda ze stron może wymieniać drugą stronę na listach klientów i może wykorzystywać nazwę i logo drugiej strony w materiałach marketingowych i prezentacjach. Każde inne wykorzystanie wymaga wcześniejszej pisemnej zgody drugiej strony.

   

  11.                  POUFNOŚĆ

  11.1               Każda ze stron będzie wykorzystywała Informacje poufne wyłącznie w celu korzystania ze swoich praw lub wykonania swoich zobowiązań określonych niniejszą Umową. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych niniejszą Umową, żadna ze stron nie będzie ujawniała żadnych Informacji poufnych. Informacje poufne muszą być utrzymywane w tajemnicy.

  11.2               Zobowiązania do zachowania poufności przewidziane w niniejszej Umowie nie dotyczą Informacji poufnych w zakresie, w którym informacje te:

  11.2.1           są ogólnodostępne (ale nie wynika to z naruszenia niniejszej Umowy);

  11.2.2           zostały opracowane samodzielnie przez stronę otrzymującą, co może zostać udowodnione;

  11.2.3           zostały opublikowane w Interfejsie w ramach odbioru lub wykonania Usług zgodnie z niniejszą Umową;

  11.2.4           muszą zostać ujawnione na mocy przepisów prawa lub orzeczenia sądu.

  11.3               Spółka może ujawnić Informacje poufne Spółkom wchodzącym w skład Grupy AWIN.

  11.4               Niniejszy punkt zachowuje moc przez pięć lat od rozwiązania Umowy.

   

  12.                  OCHRONA DANYCH I PLIKI COOKIES

  12.1               AWIN i Wydawca będą przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Przepisów dotyczących danych. Każda ze stron zapewni drugiej stronie słusznie wymaganą pomoc w celu umożliwienia drugiej stronie spełnienia warunków niniejszego punktu 12.

  12.2               Zgodnie z Przepisami dotyczącymi danych Wydawca uzyska wcześniejszą dobrowolną, konkretną, świadomą, jednoznaczną i odwołalną zgodę od każdego Użytkownika na korzystanie z plików cookie stosowanych przez AWIN wobec Użytkownika w wyniku Kliknięcia.

  12.3               Wydawca nie będzie przekazywał AWIN Danych osobowych bez wcześniejszej pisemnej zgody AWIN, chyba że jest to oczekiwane przez ANWIN w ramach standardowego prowadzenia Sieci.

  12.4               W odniesieniu do przetwarzania w ramach niniejszej Umowy, w którym AWIN i Wydawca są łącznie Administratorami (zarówno razem, jak i z dowolnym Reklamodawcą):

  12.4.1           Każda ze stron zapewni drugiej stronie współpracę, o którą można się zasadnie zwrócić, aby umożliwić drugiej stronie dostosowanie się do Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych;


  Transparencja

  12.4.2           Wydawca podejmie odpowiednie działania, aby udzielać Podmiotom danych informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez lub w imieniu Wydawcy, obejmujących co najmniej wszystkie informacje zawarte w Art. 13, 14 i 26 RODO, w zwięzłej, przejrzystej i przystępnej formie, jasnym i prostym językiem („Informacja Wydawcy o rzetelnym przetwarzaniu”);

  12.4.3           AWIN podejmie odpowiednie działania, aby udostępnić Podmiotom danych informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez i w imieniu AWIN, obejmujące co najmniej wszystkie informacje zawarte w Art. 13, 14 i 26 RODO, w zwięzłej, przejrzystej i przystępnej formie, jasnym i prostym językiem („Informacja Awin o rzetelnym przetwarzaniu”);

  12.4.4           Wydawca umieści hiperłącze do aktualnej Informacji AWIN o rzetelnym przetwarzaniu w Informacji wydawcy o rzetelnym przetwarzaniu;


  Pracownicy

  12.4.5           Każda ze stron podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia rzetelności każdego pracownika, agenta lub wykonawcy, który może mieć dostęp do Danych osobowych, zapewniając, że taki dostęp jest:
  (a)              ściśle ograniczony do osób, które muszą znać określone Dane osobowe i/lub mieć do nich dostęp; i
  (b)              bezwzględnie konieczny w celu realizacji Umowy podstawowej oraz w celu przestrzegania Rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kontekście obowiązków danej osoby.

  12.4.6           Każda ze stron zapewni, aby wszystkie osoby, o których mowa w pkt 12.4.5, podlegały zobowiązaniu do zachowania poufności bądź zobowiązaniu zawodowemu lub ustawowemu do zachowania poufności.

  Bezpieczeństwo i poufność danych

  12.4.7           W odniesieniu do Danych osobowych każda ze stron wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, w tym, w stosownych przypadkach, środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 RODO. Wdrażając te środki, każda ze stron uwzględni:
  (a)              aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania; oraz
  (b)              ryzyko o różnym stopniu prawdopodobieństwa i jego dotkliwość w odniesieniu do praw i swobód osób fizycznych.

  12.4.8           Oceniając odpowiedni poziom zabezpieczeń, każda ze stron weźmie w szczególności pod uwagę ryzyko związane z Przetwarzaniem, w tym ryzyko przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób Przetwarzanych.


  Podwykonawcy przetwarzania

  12.4.9           W odniesieniu do proponowanego Podwykonawcy przetwarzania każda ze stron zobowiązana jest:
  (a)              zanim Podwykonawca przetwarzania przystąpi do Przetwarzania Danych osobowych, do przeprowadzenia odpowiedniego badania due diligence w celu upewnienia się, że Podwykonawca przetwarzania jest w stanie zapewnić poziom ochrony danych osobowych wymagany na mocy obowiązującego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych; oraz
  (b)              do zapewnienia, aby umowa z takim Podwykonawcą przetwarzania miała postać pisemnej umowy zawierającej warunki spełniające wymogi art. 28 ust. 3 RODO.

  Prawa Podmiotów danych

  12.4.10        Każda ze stron wypełni swoje obowiązki związane z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o skorzystanie z praw przysługujących Podmiotowi danych na mocy Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Każda ze stron zapewni drugiej stronie możliwość współpracy, o którą można zasadnie wystąpić, aby umożliwić drugiej stronie zastosowanie się do niniejszego postanowienia.

  Naruszenie danych osobowych

  12.4.11        Każda ze stron jest zobowiązana do:
  (a)              powiadomienia drugiej strony bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o Naruszeniu Danych osobowych („Naruszenie Danych w sieci”); oraz
  (b)              dostarczenia drugiej stronie wystarczających informacji, umożliwiających jej wypełnienie wszelkich obowiązków w zakresie informowania lub powiadamiania Podmiotów danych o Naruszeniu danych w sieci na mocy Rozporządzenia w sprawie ochrony danych lub w związku z tym Rozporządzeniem;
  (c)              konstruktywnego skonsultowania się z drugą stroną w odniesieniu do strategii podawania informacji na zewnątrz i public relations związanych z Naruszeniem danych w sieci;
  (d)              z zastrzeżeniem pkt A12.4.11, powstrzymania się od zawiadamiania organu regulacyjnego ds. ochrony danych o naruszeniu danych w sieci bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony; oraz 
  (e)              powstrzymania się od wydawania komunikatu dla mediów i komunikowania się z przedstawicielami mediów w związku z Naruszeniem danych w sieci bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

  12.4.12        Powiadomienie, o którym mowa w pkt 12.4.11 lit. (a) powyżej, powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
  (a)              opis charakteru Naruszenia danych w sieci, kategorie i liczbę Podmiotów danych, których ono dotyczy, oraz kategorie i liczbę rekordów Danych osobowych, których naruszenie dotyczy;
  (b)              opis prawdopodobnych następstw Naruszenia danych w sieci; oraz
  (c)              opis środków podjętych lub proponowanych w celu zaradzenia Naruszeniu danych w sieci.

  12.4.13        Wydawca będzie współpracować z AWIN i podejmie wszelkie komercyjnie uzasadnione kroki zalecane przez AWIN w celu pomocy w badaniu, łagodzeniu skutków i usuwaniu każdego Naruszenia danych w sieci.

  Przekazywanie danych

  12.4.14        Żadna ze stron nie będzie przekazywać danych osobowych do krajów spoza EOG z naruszeniem obowiązującego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych.

  12.5               Wydawca zobowiązuje się i gwarantuje w Okresie obowiązywania umowy, że:

  12.5.1           wszelkie Przetwarzanie w ramach niniejszej Umowy, podejmowane przez AWIN lub dowolnego Reklamodawcę działającego w charakterze Przetwarzającego dane w imieniu Wydawcy działającego w charakterze Administratora danych, w tym przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wydawcy i wszelkich Upoważnionych użytkowników, jest zgodne z Rozporządzeniem w sprawie ochrony danych;

  12.5.2           posiada wszelkie prawa lub zgody niezbędne do przekazywania danych osobowych przez AWIN lub dowolnego Reklamodawcę poza EOG.

  12.6               W zakresie, w jakim AWIN jest Administratorem danych, a Wydawca jest Przetwarzającym dane (lub, w stosownych przypadkach, AWIN jest Przetwarzającym dane, a Wydawca Podwykonawcą przetwarzania), Wydawca będzie:

  12.6.1           Przetwarzać dane osobowe wyłącznie w oparciu o udokumentowane instrukcje AWIN, w tym dotyczące usuwania lub zwrotu Danych osobowych;

  12.6.2           wspomagać AWIN w zakresie niezbędnym do umożliwienia jej przestrzegania Rozporządzenia w sprawie ochrony danych lub udzielenia jej pomocy w tym zakresie;

  12.6.3           udostępniać AWIN wszelkie żądane informacje dotyczące Danych osobowych, w tym, za co najmniej 30-dniowym pisemnym powiadomieniem i w normalnych godzinach pracy, zezwalać AWIN lub każdemu właściwemu Reklamodawcy, audytorom lub doradcom AWIN na obecność w siedzibie Wydawcy w celu kontroli systemów i rejestrów Wydawcy w zakresie, w jakim AWIN lub właściwy Reklamodawca uzna za niezbędny w celu wykazania przestrzegania przez Wydawcę niniejszego punktu 12; oraz

  12.6.4           przestrzegać punktów 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7, 12.4.8, 12.4.9, 12.4.11, 12.4.12, 12.4.13 oraz 12.4.14.

  12.7               Wydawca nie będzie wykorzystywał raportów generowanych za pomocą Interfejsu do tworzenia Profili odwiedzających według definicji zawartej w RODO.

  12.8               Wydawca będzie unikał wszelkich działań, które mogą skutkować naruszeniem przez AWIN któregokolwiek z jej zobowiązań wynikających z Przepisów dotyczących danych.

   

  13.                  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  13.1               Niniejszy punkt 13 określa cały zakres odpowiedzialności AWIN wynikający z niniejszej Umowy i z nią związany.

  13.2               Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za naruszenia Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, za które jest odpowiedzialna, w związku z czym nie występuje odpowiedzialność solidarna między stronami w odniesieniu do takich naruszeń.    

  13.3               AWIN nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty Wydawcy w przypadku, gdy spełnienie przez AWIN warunków niniejszej Umowy jest niemożliwe wskutek działań lub zaniechań Wydawcy.

  13.4               AWIN nie ponosi odpowiedzialności wobec Wydawcy za: utratę zysków, części przedsiębiorstwa, wartości firmy, przewidywanych oszczędności, towarów, umów, korzyści ani danych; straty wynikające z działań lub zaniechań Reklamodawcy; ani też za żadne szczególne, bezpośrednie, wtórne ani czysto ekonomiczne straty, koszty, szkody, opłaty ani wydatki.

  13.5               Cała odpowiedzialność AWIN wynikająca z tytułu zawartych umów, czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania lub naruszenia obowiązków przewidzianych prawem), nieprawdziwych oświadczeń, odszkodowania lub z innego tytułu wynikająca z niniejszej Umowy będzie ograniczona do kwoty Prowizji sieci faktycznie otrzymanej przez AWIN od Reklamodawcy z tytułu Prowizji wypłaconych Wydawcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień powstania roszczenia.

  13.6               Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych niniejszą Umową wszystkie oświadczenia, warunki i inne zasady wynikające w sposób domniemany z prawa kodeksowego lub przepisów prawa common lawpodlegają wyłączeniu w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

  13.7               Sieć, Interfejs, Kod trackingowy, Usługi, sposób ich użytkowania oraz wyniki ich użytkowania zapewnia się „w formie, w jakiej są”, w możliwie najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. AWIN zrzeka się wszelkich jednoznacznych lub dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji satysfakcjonującej jakości oraz przydatności do określonego celu, które mogą być interpretowane jako gwarancje dotyczące Sieci, Interfejsu, Kodu trackingowego, Usług, sposobu ich wykorzystania oraz wyników takiego wykorzystania. Funkcjonowanie Sieci, Kodu trackingowego i Interfejsu zależy od osób trzecich, na które AWIN nie ma wpływu; dotyczy to zwłaszcza utrzymywania przez Reklamodawców właściwej integracji Kodu trackingowego z adresami URL Reklamodawców. W szczególności AWIN nie udziela żadnych gwarancji:

  13.8.1           że użytkowanie lub obsługa Sieci, Interfejsu lub Kodu trackingowego będą zawsze przebiegały w sposób niezakłócony i wolny od błędów;

  13.8.2           że Kod trackingowy zostanie właściwie umieszczony w adresie URL Reklamodawcy;

  13.8.3           że Kod trackingowy będzie zawsze właściwie rejestrował Działania;

  13.8.4           w odniesieniu do Materiałów Reklamodawcy, w tym gwarancji, że Materiały Reklamodawcy spełniają Standardy reklamowe;

  13.8.5           że zostaną usunięte wady;

  13.8.6           że Sieć, Interfejs oraz Kod trackingowy są wolne od wirusów oraz złośliwych kodów;

  13.8.7           że zastosowane zabezpieczenia będą wystarczające;

  13.8.8           w odniesieniu do Wydawców oraz ich technologii; oraz

  13.8.9           dotyczących prawidłowości, zgodności lub niezawodności.

  13.9               AWIN ponosi odpowiedzialność wyłącznie przy zamiarze lub w przypadku rażącego niedbalstwa przedstawiciela ustawowego, pracowników na stanowiskach kierowniczych lub innych osób, z pomocą których AWIN wykonuje zobowiązanie, przy zawinionym naruszeniu istotnych obowiązków wynikających z umowy oraz w wysokości ograniczonej do przewidywanej szkody.

  13.10            Przez niniejsze postanowienie nie zostaje wyłączona lub ograniczona odpowiedzialność AWIN z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała, zdrowia, z tytułu oszustwa, złożenia świadomego nieprawdziwego oświadczenia lub nieuczciwego zapewnienia, a także odpowiedzialność obligatoryjnie przewidziana przez ustawę.

   

  14.                  ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE

  14.1               Niniejsza Umowa wchodzi w życie z Dniem wejścia Umowy w życie i obowiązuje do momentu jej rozwiązania zgodnie z jej warunkami. 

  14.2               Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z dowolnego powodu na piśmie z zachowaniem 30-dniowego pisemnego wypowiedzenia przekazanego drugiej stronie.

  14.3               Bez uszczerbku dla pozostałych przysługujących jej praw i środków zaradczych każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony, jeżeli:

  14.3.1           druga strona poważnie naruszy postanowienia niniejszej Umowy;

  14.3.2           uznano, że druga strona nie jest w stanie spłacić swoich długów; podjęto kroki w celu wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub wyznaczenia zarządcy majątku drugiej strony; powstało prawo osoby trzeciej do wyznaczenia syndyka masy upadłościowej drugiej strony; druga strona prowadzi negocjacje ze wszystkimi lub niektórymi swymi wierzycielami lub proponuje im kompromis lub też zawiera z nimi kompromis; występuje inne podobne zdarzenie.

  14.4               AWIN może rozwiązać niniejszą Umowę lub Zwiesić Wydawcę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pisemnego wypowiedzenia, jeśli Wydawca:

  14.4.1           nie będzie korzystał z Konta Wydawcy przez okres sześciu miesięcy lub jeśli przez okres sześciu miesięcy nie będą naliczane żadne Prowizje;

  14.4.2           zgodnie z uzasadnionymi podejrzeniami AWIN, naruszył:
  (a)             którekolwiek z oświadczeń złożonych w punktach 9.1 i 9.2;
  (b)             Warunki programu Reklamodawcy;
  (c)             warunki określone w którejkolwiek części Kodeksu postępowania.

  14.5               AWIN może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pisemnego wypowiedzenia, jeśli w spółce Wydawcy nastąpi Zmiana kontroli.

   

  15.                  KONSEKWENCJE ROZWIĄZNIA I ZAWIESZENIA

  15.1               W trakcie okresu Zawieszenia:

  15.1.1           Wydawca nie jest uprawniony do korzystania z Interfejsu;

  15.1.2           wszelkie licencje zostaną Zawieszone, a Wydawca niezwłocznie usunie wszelkie Materiały Reklamodawcy z Serwisu Wydawcy;

  15.1.3           AWIN może dezaktywować wszystkie Linki i usunąć wszystkie Materiały Reklamodawcy z Serwisu Wydawcy (w zakresie swoich możliwości); oraz

  15.1.4           Wydawca nie będzie otrzymywał żadnego wynagrodzenia.

  15.2               W wyniku rozwiązania niniejszej Umowy:

  15.2.1           wszelkie licencje wygasają, a Wydawca niezwłocznie usunie wszelkie Materiały Reklamodawcy z Serwisu Wydawcy;

  15.2.2           AWIN może dezaktywować wszystkie Linki i usunąć wszystkie Materiały Reklamodawcy z Serwisu Wydawcy (w zakresie swoich możliwości);

  15.2.3           każda ze stron zwróci – lub zgodnie z decyzją drugiej strony zniszczy – wszystkie Informacje poufne znajdujące się w jej posiadaniu i dokona tego w ciągu pięciu Dni roboczych; oraz

  15.2.4           o ile Umowa nie została wypowiedziana przez AWIN na podstawie punktów 14.3 lub 14.4, AWIN wypłaci Nadawcy wszelkie należne Prowizje i Premie;

  15.2.5           na podstawie wypowiedzenia przez AWIN na mocy punktu 14.3 lub 14.4 wszelkie niewypłacone Prowizje należne w dniu rozwiązania lub naliczone po dniu rozwiązania zostaną bezpowrotnie utracone, a Wydawca niniejszym zrzeka się wszelkich praw i uprawnień do odzyskania tych Prowizji i Premii od AWIN.

  15.3               Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na przysługujące prawa ani środki zaradcze. 

  15.4               Punkty 1, 2, 5, 6, 7, 10.5, 10.6, 11, 12, 13, 15, 16 oraz 17 zachowują swoją moc po rozwiązaniu Umowy.

   

  16.                  ZAWIADOMIENIA

  16.1               Zawiadomienia związane z niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie oraz będą:

  16.1.1           publikowane przez AWIN w Interfejsie;

  16.1.2           dostarczane AWIN przez Wydawcę osobiście lub wysyłane z góry opłaconą przesyłką priorytetową lub przesyłką poleconą AWIN na adres siedziby AWIN;

  16.1.3           dostarczane przez AWIN osobiście lub przesyłane z góry opłaconą przesyłką priorytetową lub przesyłką za potwierdzeniem odbioru Wydawcy na jego adres do doręczeń wskazany w Formularzu zgłoszeniowym (lub na inny adres wskazany na Koncie Wydawcy); lub

  16.1.4           wysyłane przez AWIN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail do doręczeń Wydawcy podany w Formularzu zgłoszeniowym (lub na inny adres e-mail do doręczeń określony na Koncie Wydawcy).

  16.2               Zawiadomienie opublikowane przez AWIN w Interfejsie uznaje się za otrzymane w chwili opublikowania (lub, jeśli zostało opublikowane poza godzinami pracy – o godz. 9.00 Dnia roboczego następującego po opublikowaniu). Zawiadomienie dostarczone osobiście uznaje się za otrzymane w chwili dostarczenia (lub gdy jest dostarczane poza godzinami pracy – o godz. 9.00 Dnia roboczego następującego po dostarczeniu). Prawidłowo zaadresowane zawiadomienie przesłane z góry opłaconą przesyłką priorytetową lub przesyłką poleconą uznaje się za otrzymane po dwóch Dniach roboczych od nadania. Zawiadomienie przesłane pocztą elektroniczną uznaje się za otrzymane w momencie przesłania, który wynika z dokumentacji nadawcy (lub gdy jest dostarczane poza godzinami pracy – o godz. 9.00 Dnia roboczego następującego po wysłaniu).

   

  17.                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  17.1               AWIN może zmienić warunki niniejszej Umowy na podstawie powiadomienia przekazanego Wydawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem.

  17.2               Niektóre usługi oferowane przez AWIN mogą podlegać dodatkowym warunkom. Takie warunki będą prezentowane w Interfejsie.

  17.3               AWIN może potrącić dowolne zobowiązanie Wydawcy z dowolnego zobowiązania AWIN.

  17.4               Termin wykonania postanowień punktów 3.10, 4.6, 7.4.3, 7.4.4, 7.9, 15.1.2 i 15.2.1 ma w niniejszej Umowie istotne znaczenie.

  17.5               Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie niniejszej Umowy wynikające z okoliczności, na które ta strona nie ma wpływu („Zdarzenie siły wyższej”). Jeśli Zdarzenie siły wyższej utrzymuje się przez sześć miesięcy, wówczas strona nieodczuwająca skutków tego zdarzenia może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i przesłaniem stosownego pisemnego zawiadomienia drugiej stronie.

  17.6               Wydawca nie może przenieść ani przekazać na zasadzie podwykonawstwa całości ani części swoich praw ani zobowiązań określonych niniejszą Umową bez uprzedniej pisemnej zgody AWIN. AWIN może przenieść lub przekazać na zasadzie podwykonawstwa swoje prawa lub obowiązki określone niniejszą Umową, co dotyczy również spółek należących do Grupy AWIN.

  17.7               Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje zawiązania spółki osobowej ani spółki joint venture między stronami Umowy ani też nie powoduje ustanowienia żadnej ze stron przedstawicielem drugiej strony. Żadna ze stron Umowy nie jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony.

  17.8               Osoba niebędąca stroną niniejszej Umowy nie posiada żadnych ustawowo przewidzianych praw związanych z niniejszą Umową.

  17.9               Egzemplarz niniejszej Umowy należycie podpisany i/lub przekazany drogą elektroniczną uznaje się za w pełni wiążący oraz posiadający pełną moc i skutek prawny.

  17.10            Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia zawartego między stronami w przedmiocie Umowy, przy czym wyłącza się postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów.

  17.11            W przypadku, w którym zarejestrowane biuro Wydawcy (zgodnie z formularzem zgłoszenia) znajduje się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandii, Stanów Zjednoczonych lub Kanady, porozumienie to podlega prawu Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii sprawują wyłączną jurysdykcję. Dla pozostałych krajów, w których Wydawcy są zarejestrowani, zastosowanie znajduje prawo Republiki Federalnej Niemiec, a miejscem jurysdykcji jest Berlin.

  17.12            Wydawca ma świadomości, iż porozumienie to zostało pierwotnie sporządzone w języku angielskim. Wydawca ma świadomość oraz akceptuje, że w przypadku niezgodności lub różnic w interpretacji pomiędzy wersją angielską a przetłumaczoną, obowiązuje wersja angielska.