Så hittar du din målgrupp

 • Skrivet av

En målgrupp är den grupp du försöker nå ut till. Läs hur du identifierar och marknadsför dig mot din målgrupp med Awin.

Dela

Så hittar du din målgrupp 

Som annonsör är det avgörande att nå ut med ditt meddelande till rätt målgrupp. Men hur går du till väga och vilka verktyg finns att tillgå för att identifiera rätt målgrupp för dina produkter och skräddarsy ditt meddelande och dina annonseringsmetoder för att rikta in sig mot den? Och vad är egentligen en målgrupp? Här nedan går vi igenom några vanliga frågor om målgruppsanalys och målgrupper i allmänhet samt ger några tips. 

Vad är en målgrupp? 

Vem är det som befinner sig i den mottagande änden av dina kampanjaktiviteter? Vem exakt är det som känner till och följer ditt varumärke? Inom marknadsföring pratar man ofta om målgrupper. Det är den grupp personer som du försöker nå ut till och som dina annonser och marknadsföringskampanjer riktar in sig mot. Många annonsörer har en ganska luddig bild av vilka deras målgrupper är, ofta bygger den på förutfattade meningar om kunder och köpbeteenden. Även om du som annonsör teoretiskt skulle kunna sälja dina produkter eller lösningar till alla människor i hela världen är de inte relevanta för de allra flesta och det skulle bli svårt att skapa meningsfullt innehåll som attraherar alla målgrupper. För att vara säker på att dina kampanjer och marknadsföringsansträngningar ger resultat och blir effektiva är det därför avgörande att identifiera de målgrupper för vilka ditt varumärke och dina produkter är relevanta, eller kan göras relevanta. Detta gör man med hjälp av en målgruppsanalys. 

När man gör en målgruppsanalys går man igenom alla företagets kanaler och de konsumentkonversationer som förs om dina produkter och ditt varumärke för att därmed kunna identifiera vilka dina målgrupper faktiskt är. Med hjälp av de insikterna kan du optimera ditt budskap, förbättra produktutvecklingen, hitta outnyttjade marknader och mycket mer. Vem vet? Det kanske finns helt nya målgrupper du inte ens funderat på. 

Stegen i en målgruppsanalys 

Det första steget i en målgruppsanalys är en hypotes. Där sätter du dig ner och funderar på vilken målgrupp du tror att du bör rikta in dig mot. Om verksamheten redan säljer produkter och tjänster kan hypotesen grunda sig på den data som finns tillgänglig från de transaktioner som utförts, i annat fall får du helt enkelt försöka göra en så välgrundad gissning som det går. Frågorna att ställa sig kan vara ”De här skulle ha nytta av vår produkt/lösning”, ”Den här situationen befinner sig våra potentiella kunder i”, osv. 

Steg två är att samla in data för att se om hypotesen stämmer överens med verkligheten. Det kan antingen vara data som du redan har eller data som du köper in eller införskaffar från andra parter. Det kan röra sig om: 

 • kundtransaktioner 
 • kommentarer och konversationer på sociala medier 
 • enkäter/undersökningar 
 • intervjuer 
 • fokusgrupper 
 • kontakter med kundtjänst 
 • marknadsundersökningar som utförts av till exempel branschorganisationer 
 • offentlig data 

Nästa steg är att analysera och strukturera den data som du lyckats sammanställa baserat på vad det är du vill veta. Hur ser målgruppens beteende ut? Vilka behov ger den uttryck för? Hur ser den på utvecklingen i sin omgivning eller inom branschen? Stämmer den bild som du får från din data överens med den hypotes du hade tidigare? I så fall kan du gå vidare för att utveckla och förtydliga målgruppsbeskrivningen. Det kan även vara så att din hypotes inte stämmer, din data kanske pekar ut en annan målgrupp som relevant, eller pekar delvis åt ett annat håll. Då är det viktigt att du tar din data på allvar och omvärderar den ursprungliga hypotesen även om du känner att den borde stämma. 

Med hjälp av de resultat som framkommit under analysen kan du nu dra olika slutsatser om målgruppens situation. Vad är dess behov? Var befinner den sig (på vilka kanaler och i vilka medier)? Vad har den för mottaglighet? Med hjälp av de här slutsatserna kan du fatta beslut som förbättrar alla aspekter av marknadsföringen, alltifrån strategier till budskap och distributionskanaler. 

När målgruppsanalysen väl är utförd och du dragit dina slutsatser och börjat implementera dina nya marknadsföringsstrategier i praktiken kommer du att börja lära dig mer om målgruppen. Med hjälp av de löpande insikter du får från de marknadsföringskampanjer och kundinteraktioner du har kan du ytterligare förbättra och utveckla din marknadsföring. Målgruppsanalysen bör även göras om med jämna mellanrum eftersom världen och marknader förändras. Därmed kan det även vara så att din målgrupp förändras. Även din egen marknadsföring är en del i den förändringen, och genom att marknadsföra mot dina kunder så blir de bättre informerade och ändrar sina köpbeteenden. Därför är det viktigt att alltid ligga steget före. Med Awins annonsörsverktyg blir det enkelt att optimera dina marknadsföringsaktiviteter. Du kan få återkoppling på dina befintliga kampanjer och insikter i hur du kan förbättra ditt budskap. Med Cross Device Tracking kan du även spåra inköpsresor som sker över flera enheter så att det inte spelar någon roll om kunden växlar mellan telefon, surfplatta och dator. På så sätt får du en helhetsbild som hjälper dig att förfina dina kampanjer och fatta välinformerade beslut. Det gör dig även attraktiv för partner som marknadsför sina produkter och tjänster. 

Segmentering 

När du är klar med din målgruppsanalys kan det ofta visa sig att den identifierade målgruppen är för stor eller för spretig för att kunna adresseras på ett sammanhängande vis. Då behöver du dela upp den i mindre beståndsdelar. Det finns några olika sätt att segmentera en målgrupp: 

 • Geografiskt – baserat på var de bor, vilket språk de talar, hur det ser ut i deras närområde 
 • Demografiskt  – ålder, kön, utbildning, inkomstnivå 
 • Beteendemässigt – hur erfarna är användare/köpare av produkten/tjänsten, hur ofta gör de olika saker, hur kunniga är de inom området 
 • Psykografiskt – vad har de för värderingar, vilka åsikter har de, vilken personlighet har de 

När du väl segmenterat din målgrupp på ett sätt som du känner dig nöjd med så har du ett bättre underlag för att kunna skapa marknadsföringskampanjer som känns relevanta för de olika segmenten. Då kan du även välja ut det bästa sättet att nå ut till de olika målgruppssegmenten. Vilka kanaler är mest effektiva? Ett bra sätt att snabbt komma igång med detta är via affiliatesamarbeten med publicister som redan har samlat på sig följare inom de relevanta segmenten. Hos Awin kan du snabbt och till låg kostnad hitta relevanta samarbetspartner och enkelt testa olika marknadsföringsstrategier för att hitta den metod som är mest effektiv för dina förutsättningar. 

Vad är en kundpersona? 

När vi har börjat bygga upp en tydlig bild av hur vår målgrupp ser ut kan det ofta vara givande att skapa något som kallas för en kundpersona. Det är en fiktiv karaktär som tas fram i samband med behovsanalysen för att ge liv till de målgrupper som identifierats under de tidigare stegen. Ofta har de ett riktigt ansikte, ett namn och egenskaper för att göra dem lättare att minnas och relatera till. Det blir enklare än om man har en helt opersonlig grupp. 

Den metod som används för att ta fram en kundpersona är beroende på ambitionsnivån i marknadsföringsprojektet. Det kan räcka med ett par workshops tillsammans med några personer från de relevanta målgrupperna eller med personer med god kunskap om målgrupperna. Helst ska en persona bygga på både kvalitativa och kvantitativa användarstudier samt webbanalys för att ge en så heltäckande bild som möjligt. Här kan det vara givande att samarbeta med olika publicister såsom influencers och bloggare för att kunna skapa sig en bild av vilka karaktärsdrag de olika målgrupperna kan ha. Med annonsörsplattformar som till exempel Awin Access får du ett mångsidigt nätverk med oöverträffad räckvidd där du kan hitta samarbetspartner som kan hjälpa dig att nå ut till och karakterisera de målgruppssegment du identifierat. 

En slutlig persona bör innehålla: 

 • En trovärdig beskrivning av en person, inte bara en lista över vad målgruppens behov är 
 • En beskrivning av personens arbetssituation 
 • En beskrivning av vad personen har för förväntningar och behov från varumärket/produkten/tjänsten 
 • En tydlig bild av förväntningarna och hur villig personen är att ta del av varumärket/tjänsten/produkten. 

Om du valt att skapa flera kundpersonor behöver du dessutom prioritera och verifiera dem. Det kan finnas en primär kundpersona men ibland lönar det sig att även ha sekundära och kompletterande personor som prioriteras i en viss ordning. Därefter är det alltid en god idé att verifiera dina personor. Detta gör du genom att låta någon eller några inom målgrupperna läsa igenom personorna och säga vad de tycker om beskrivningen. Låter det som något som stämmer in på dem? 

Efter att du utfört din målgruppsanalys och tagit fram relevanta målgrupper och kundpersonor har du den grund du behöver för att kunna skräddarsy ditt budskap och dina kampanjer och rikta in dem mot målgrupper som är intresserade och motiverade att ta del av dina produkter och tjänster.  

Som annonsör kan det kännas en aning överväldigande att genomföra den här processen själv, men det är ett arbete som lönar sig rejält i längden. När så mycket pengar läggs ner på marknadsföring är det viktigt att du som annonsör känner att du får ut det mesta från dina investeringar. Ett bra sätt att maximera din räckvidd som annonsör är att använda dig av flerkanalslösningar som innehåller både traditionella marknadsföringskanaler och affiliatemarknadsföring. Inom affiliatemarknadsföring tar du hjälp av samarbetspartner som du till exempel hittar i Awins nätverk med publicister. Där får du möjlighet att inleda samarbeten med allt från influencers, bloggare och andra publicister med redan upparbetade nätverk av lojala följare inom de relevanta segmenten och målgrupperna som du redan identifierat. Med Awin Access får du som annonsör obegränsad åtkomst till Awins publicistkataloger med över 241 000 utvalda publicister och kan enkelt välja ut de samarbetspartner som kan hjälpa din kampanj att på ett bekvämt sätt nå ut dit du vill.  Dessutom är det ett prisvärt sätt att testa olika strategier för att utvärdera hur effektiva dina kampanjer är när det gäller att engagera dina utvalda målgrupper. 

I Awins nätverk får du även tillgång till ett bibliotek med fallstudier där du kan läsa om de resor som andra annonsörer och publicister gjort, samt bloggartiklar om marknadsföring och affiliatelösningar som kan inspirera dig i dina egna marknadsföringsstrategier. Med Awins kontoansvariga kan du få hjälp av ett team som är helt införstått med företagets mål och som hjälper till med idéer för att se till att du alltid har de bästa strategierna som annonsör för att vara säker på en stark tillväxt och en räckvidd som når ut till de målgrupper och kundsegment du vill nå ut till. 

Som annonsör kan det kännas övermäktigt att nå ut med ditt budskap. Det är stor konkurrens på marknaden och det är lätt att drunkna i bruset. Med en väl utförd målgruppsanalys kan du dock med precision identifiera de målgrupper som är mest intressanta för just din verksamhet. Därefter kan du skapa kundpersonor och skräddarsy dina meddelanden och annonseringsmetoder för att kunna rikta in dig specifikt mot dem. Genom att nyttja de många olika annonseringskanaler som finns att tillgå idag kan du försäkra dig om att höras och få genomslag för dina marknadsföringskampanjer. Affiliatemarknadsföring kan utgöra ett smidigt och flexibelt komplement till traditionella marknadsföringsmetoder. Just målgruppsidentifiering gör det enkelt att kunna använda sig av affiliatenätverk som Awin för att matcha målgrupper mot publicister och andra affiliates som redan har en följarskara som förlitar sig på dem för rekommendationer inom sina respektive segment. Med den låga ingångskostnaden och potential för snabba förändringar går det att bedriva flexibla kampanjer som anpassar sig efteråterkoppling för att på så sätt hitta en marknadsföringslösning som passar perfekt för just dina produkter och tjänster.